Zmiany w prawie

 

Dnia 17 stycznia 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. W lutym bieżącego roku Komisja Prawnicza poparła wątpliwości związane z brakiem wpisu oraz delegacji ustawowej odnośnie wprowadzania obowiązkowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów w trybie online. Taki zapis nie został przewidziany w ustawie o odpadach.

Ministerstwo Środowiska szukając wyjścia z sytuacji, odnalazło odpowiednią podstawę prawną w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Padła propozycja uzyskania dostępu przez WIOŚ monitoringu w czasie rzeczywistym, w trybie online dla magazynów i składowisk odpadów palnych, w przypadkach określonych w art. 9 i 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 


Dnia 12 lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019, poz. 256).  

Zgodnie z Rozporządzeniem wysokości zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów wynosi następująco:

1) 1500 zł - dla odpadów niebezpiecznych – z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych stanowiących oleje odpadowe i odpady niebezpieczne powstałe w wyniku przetwarzania pojazdów, części samochodowych usuniętych w trakcie naprawy, zużytych baterii i akumulatorów (również odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (również odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania).

2) 600 zł - dla następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, w tym:

We wtorek 3 lipca w Sejmie odbyły się obrady dotyczące projektów nowelizacji ustaw wchodzących w skład tzw. „pakietu odpadowego”, czyli ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Propozycje zmian stanowiły następstwo kilkudziesięciu pożarów składowisk i wysypisk śmieci, które w ostatnim czasie wystąpiły w rożnych częściach Polski. Wprowadzane zmiany mają na celu minimalizację nieprawidłowości w systemie śmieciowym oraz zwiększenie znaczenie inspekcji ochrony środowiska.

W projekcie nowelizacji ustawy o odpadach zaproponowano następujące zmiany:


1. Poszerzenie zakresu wymagań dotyczących zarządzania wizyjnym systemem kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów poprzez wprowadzenie:
• obowiązku przechowywania nagrań przez miesiąc od daty dokonania zapisu,
• obowiązku całodobowego monitoringu,
• odpowiedzialności posiadacza odpadów za właściwe przechowywanie i bezpieczeństwo przechowywanych nagrań.


2. Konieczność gromadzenia i przetwarzania nie tylko, jak dotychczas, odpadów niebezpiecznych i odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, ale także odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wyłącznie na terenie, którego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest podmiot zarządzający odpadami (przepis ten nie będzie dotyczył jednostek budżetowych) W trakcie obrad zgłoszono poprawkę, aby było możliwe gromadzenie i przetwarzanie odpadów również na terenach dzierżawionych lub których dotyczy umowa użytkowania.


3. Warunkiem koniecznym do uzyskania zezwolenia na gromadzenie i przetwarzanie odpadów będzie obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego np. w postaci kaucji gwarancyjnej czy gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia samorządów przed porzucaniem odpadów.


4. Czas dostosowania pozwoleń zintegrowanych (dotyczących gospodarowania odpadami poprzez ich zbieranie lub przetwarzanie) wydanych na mocy dotychczas obowiązujących przepisów będzie wynosił 1 rok od dnia wdrożenia nowelizacji ustawy w życie.


5. Organy kontrolne (WIOŚ) nie będą miały obowiązku zawiadomienia przedsiębiorcy o planie przeprowadzenia kontroli w związku z wydawaniem zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz ich zmiany.


6. Przewidziane są również wysokie kary pieniężne m.in. dla transportujących odpady nie dostarczających ich w wyznaczone miejsce bądź posiadacza odpadów wyznaczonego przez zamawiającego usługę transportu o wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.

Celem nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska jest poszerzenie kompetencji inspektorów IOŚ m.in. poprzez możliwość wykorzystywania różnych narzędzi w celu realizacji kontroli, a także ścigania przestępstw przeciw środowisku, przewidywanych w Kodeksie karnym i w ustawie o odpadach, wykroczeń przewidywanych w Kodeksie wykroczeń oraz wnoszenia aktów oskarżenia. Dodatkowo kontrole interwencyjne będą mogły odbyć się bez wcześniejszej zapowiedzi o dowolnej porze w celu pobrania prób i oceny prawidłowości funkcjonowania składowiska.

Projekt zmian uwzględnia nowelizację ustawy o odpadach w kwestii transportu odpadów. W sytuacji, gdy transportujący odpady nie posiada dokumentów wskazujących podmioty przekazujące odpady oraz podmioty, do których należy je przekazać – wówczas posiadaczem odpadów staje się podmiot odpowiedzialny za ich transport. Pojazd transportujący odpady może również zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, organy Straży Granicznej, Policję, ITD oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli w wyniku kontroli transportu odpadów odnotuje się:


• naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
• przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
• naruszenie przepisów o transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Skutkiem stwierdzenia wyżej wymienionych nieprawidłowości może być skierowanie pojazdu z odpadami w miejsce spełniające warunki przechowywania odpadów wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami na koszt transportującego.


„Pakiet odpadowy” przewiduje również:


• skrócenie czasu obowiązywania zezwoleń na magazynowanie odpadów z 3 lat do 1 roku,
nową metodę wyliczania kar za nieprawidłowe składowanie odpadów według wzoru związanego z ilością odpadów - kara będzie mogła wynieść nawet kilka milionów złotych,
możliwość wstrzymania przez WIOŚ działalności, gdy w trakcie kolejnych kontroli zostaną wykryte te same naruszenia,
rozszerzony zakres wniosku o wydanie zezwolenia na zabieranie odpadów, do którego trzeba załączyć zaświadczenie o niekaralności,
zwiększenie kompetencji Komendanta Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w kwestii informacji o istniejących miejscach magazynowania i składowania odpadów – kompetencje mają pokrywać się z tymi, jakie również posiada WIOŚ przed wydaniem decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
zakaz przywożenia na terytorium kraju zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich unieszkodliwienia i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
• nowe warunki odmowy wydania przez organ właściwy decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący - tzw. „wilczy bilet" - przepis ma dotyczyć osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, jeżeli wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz lub członek zarządu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku, albo był wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, w stosunku do którego wydano decyzję o cofnięciu zezwoleń.

Źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/page.xsp/przeglad_projust

14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się zmiany aktów prawnych z obszaru ochrony środowiska.

Zmiany dotyczą następujących dyrektyw:
⎯ o odpadach,
⎯ o składowaniu odpadów,
⎯ o odpadach opakowaniowych,
⎯ o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
⎯ o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
⎯ o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych Dyrektywą PE i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE o odpadach należy:
zmiana definicji bioodpadów (według zmienionej dyrektywy bioodpady mogą pochodzić również m.in.: z biur, hurtowni),
wprowadzenie definicji m.in.: odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, budowlanych i rozbiórkowych,
rozwinięcie i uzupełnienie przepisów odnośnie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
⎯ dodanie zapisu dotyczącego procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny (zgodnie ze zmienioną dyrektywą Komisja Europejska lub poszczególne kraje należące do UE mogą wprowadzać kryteria odnośnie stosowania warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny),
⎯ wprowadzenie możliwości ustanawiania kryteriów dotyczących przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu,
⎯ dodanie zapisu o mobilizowaniu przez kraje członkowskie do coraz lepszej dostępności części zamiennych i miejsc napraw oraz do darowizn artykułów spożywczych nadających się do spożycia.

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą od 1 stycznia 2025 r. obowiązkiem selektywnej zbiórki będą objęte również następujące grupy odpadów komunalnych:
• odpady tekstyliów,
• odpady niebezpieczne.
Obligatoryjność segregacji od 1 stycznia 2023 r. wprowadzono także dla bioodpadów.

W zmienionej dyrektywie o odpadach założono ponadto wzrost przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do:
• 55% do 2025 r.,
• 60% do 2030 r.,
• 65% do 2035 r.

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE o składowaniu odpadów wprowadza m.in.: obowiązek zmniejszenia do 2035 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Do najważniejszych zmian sformułowanych w dyrektywie PE i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych należy zwiększenie poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych odpowiednio do:
• 65% do 31 grudnia 2025 r.,
• 70% do 31 grudnia 2030 r.
Docelowe poziomy recyklingu podniesiono także dla materiałów opakowaniowych, które do 31 grudnia 2025 r. maja wynosić:
⎯ 75% papieru i tektury,
⎯ 70% szkła,
⎯ 70% metali żelaznych,
⎯ 50% tworzyw sztucznych,
⎯ 50% aluminium,
⎯ 25% drewna.

Zmiany w pozostałych dyrektywach zmieniających dyrektywy: o pojazdach wycofanych z eksploatacji, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach odnoszą się przede wszystkim do zadań i możliwości ustanawiania przepisów pomagających w realizacji dyrektyw, czy mobilizacji do realizowania tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym.

Źródło:  https://eur-lex.europa.eu

14 maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dwa rozporządzenia dotyczące nowych, wiążących celów w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu pozwoleniami na emisję (non-ETS) na lata 2021-2030.
Przyjęte rozporządzenia mają umożliwić spełnienie paryskiego zobowiązania klimatycznego do 2030 r. dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w stosunku do 1990 r.

24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ transport poszczególnych rodzajów odpadów powinien odbywać się w sposób zapobiegający ich zmieszanie, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów będzie przetwarzany w tym samym procesie.


Rozporządzenie dopuszcza transport odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, o ile uniemożliwiony jest ich wzajemny kontakt.


Transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który nie dopuści do ich rozprzestrzeniania się poza środek transportu, w szczególności wysypywania, pylenia i wycieków, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
Transportowane odpady ponadto powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli mogą spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
Dodatkowo zgodnie z przepisami, odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj odpadów oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane.
Nadmienionym dokumentem jest:
1) karta przekazania odpadów;
2) faktura sprzedaży odpadów;
3)podstawowa charakterystyka odpadów;
4) dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów;
5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada wyżej wymienionych dokumentów.

Od 24 stycznia pojazdy transportujące odpady będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

 

oznaczenie odpady

 

oznaczenie odpady transport

 

 

Pojazdów przewożących odpady nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

 

 

 

W artykule z dnia 14-12-2017 r. pisaliśmy o zaproponowanych przez Senat dodatkowych poprawkach do ustawy o odpadach. Poprawki Senatu dotyczyły procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, a najważniejszy zapis dotyczył, iż uznanie produktu lub substancji za produkt uboczny miałoby nastąpić w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na 10 lat przez właściwy urząd marszałkowski .

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 15 grudnia 2017 posłowie nie poparli jednak  senackich poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, tym samym zmian w procedurze uznawania produktu lub substancji za produkt uboczny, nie będzie.

Zmiana ustawy o odpadach dotyczy głównie zapisów związanych z utworzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zmian w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.

Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) powstać ma pod koniec stycznia 2018 r.

Więcej o zmianach w ustawie o odpadach w artykule z dnia 24-10-17 - http://www.ekoexpert.com.pl/ekoexpert/zmiany-w-prawie/193-zmiany-w-ustawie-o-odpadach.html

Uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 52 dnia 24.11.2017 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw trafiła do Senatu, który zaproponował dodatkowe poprawki do ustawy (druk 2096 z dnia 6.12.2017 r.)

Czego dotyczą poprawki?

Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą procedury uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

W obecnym stanie prawnym wytwórca przedmiotu lub substancji powstającego w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, składa do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce ich powstawania, zgłoszenie uznania takich przedmiotów lub substancji za produkt uboczny.

Marszałek województwa uznaje produkt lub substancję za produkt uboczny w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia w formie tzw. milczącej zgody. Obecnie nie uzyskuje się decyzji administracyjnej na produkt uboczny.

Poprawki Senatu mają na celu doprecyzowanie procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przez wskazanie, że takie uznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Decyzja ma być wydana przez marszałka województwa w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W poprawkach Senatu znajduje się również zapis odnośnie już złożonych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - Wytwórca przedmiotu lub substancji, który przedłożył marszałkowi województwa zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które spowodowało uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

druk 2096 dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/

 

 

Jak podaje Instytut Chemii Przemysłowej, w dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567).

Zgodnie z zapisem art. 5 zmienionej ustawy (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) Centralny Rejestr Operatorów (CRO) zostanie dostosowany do wymogów tej ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. od dnia 23.09.2017 r.).

Najważniejsza zmiana to, iż do rejestracji w CRO zobowiązani będą operatorzy m.in. stacjonarnych urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, agregatów chłodniczych w przyczepach ciężarowych chłodniach oraz stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.

Tym samym, urządzenia będące stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierające 3 kg lub więcej F-gazów, ale po przeliczeniu zawierające poniżej 5 ton równoważnika CO2 -> będą zwolnione z obowiązku posiadania KARTY URZĄDZENIA – obecnie założone KARTY URZĄDZENIA będzie można zamknąć.

Jednocześnie w/w urządzenia, które zawierają poniżej 3 kg f-gazów, ale jednocześnie po przeliczeniu zawierają 5 ton równoważnika CO2 F-gazu lub więcej -> będą podlegały konieczności założenia KARTY URZĄDZENIA w CRO.

Zamieszczamy tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające5 tonom równoważnika CO2, które są dostępne na stornie Instytutu Chemii Przemysłowej (www.ichp.pl/F-gazy-CRO)

31 sierpania 2017 r. Ministerstwo Środowisko ogłosiło wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

W zakładce BAZA WIEDZY -> ŚRODOWISKO -> DO POBRANIA zostało umieszczone Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze stawkami opłat za korzystanie ze środowiska, które posłużą do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017.

 

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej