Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów wejdzie w życie 17 grudnia 2019 roku, co oznacza, że przedsiębiorcy mają 3 miesiące na dostosowanie monitoringu do nowego systemu kontroli (oprócz przepisów § 4 ust. 4-6, które wejdą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.).

Nowelizacja określa wymagania prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla firm zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych (§ 3), wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu (§ 4, § 6) oraz obowiązek informacyjny w związku z prowadzeniem wizyjnego systemu kontroli (§ 5).

System kontroli musi zapewniać rejestrację obrazu obejmującą:

⎯ całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów;
⎯ drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów;
⎯ pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do tego pasa.

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów na powierzchni powyżej 2 ha system kontroli musi zapewniać rejestrację obrazu obejmującą:

⎯ pas o minimalnej szerokości 15 m liczonych poziomo od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów do wewnątrz;
⎯ drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów;
⎯ pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do tego pasa.

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

⎯ magazynowane lub składowane odpady do granicy ścian wewnętrznych tego pomieszczenia, bez pasa otaczającego magazynowane lub składowane odpady;
⎯ bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia.

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w zbiornikach, w tym w silosach, które nie są przystosowane do przebywania w nich ludzi, system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

⎯ powierzchnię w promieniu 5 m od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika, liczonych od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika;
⎯ drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od zbiornika.

Wymagania technologiczne:

⎯ urządzenia do monitoringu mają spełniać co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4;
⎯ stosowane kamery mają być stacjonarne typu dzień-noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia;
⎯ obraz wysyłany z kamer powinien być utrwalany w urządzeniu rejestrującym w sposób niewpływający negatywnie na identyfikację;
⎯ sposób prowadzenia monitoringu ma umożliwiać odtworzenie zarejestrowanego obrazu z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, wykonywanie kopii i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności;
⎯ urządzenia techniczne systemu kontroli mają umożliwiać dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym;
⎯ konieczność zabezpieczenia napięcia zasilającego system kontroli przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin;
⎯ pojemność nośnika musi umożliwiać przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu.

Dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu kontroli, nie dłuższe niż 48 godzin w roku kalendarzowym, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania właściwego ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
W przypadku gdy obraz z systemu kontroli jest rejestrowany w serwerowni prowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny poza miejscem magazynowania lub składowania odpadów, przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem § 4 ust. 4-6.

Paragrafy 5 i 6 mówią o obowiązku informacji o prowadzeniu systemu kontroli, która ma się znajdować przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz o obowiązku udostępnienia zapisanego obrazu z kamer niezwłocznie na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Część rozporządzenia (§ 4 ust. 4-6 ) wchodząca w życie 22 lutego 2021 roku:

⎯ Pomieszczenie, w którym jest przechowywany nośnik, powinno stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712), które określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
⎯ Elementy oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120;
⎯ W przypadku gdy ściany zewnętrzne pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stanowią ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 m od miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Treść rozporządzenia:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001755/O/D20191755.pdf