• wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów
  • wniosek o zezwolenie na przetwarzanie (unieszkodliwianie lub odzysk) odpadów
  • pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów
  • wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
  • wniosek o wydanie decyzji zezwalających na zamknięcie składowiska odpadów
  • prowadzenie  ewidencji wytwarzanych odpadów i sprawozdawczość  w BDO.
  • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  • doradztwo i aktywne działanie w poszukiwaniu odbiorców odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wraz ze stosownymi zezwoleniami