Kiedy

Kogo dotyczy

Rodzaj sprawozdania

30 stycznia

Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje

Przekazanie przez, podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje, wyników pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu — w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane. do właściwego organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

28 luty

Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

28 luty

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

28 luty

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny.

28 luty

Wprowadzających baterie lub akumulatory

Uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla wprowadzających baterie lub akumulatory.

28 luty

Przedsiębiorcy korzystają ze środowiska w sposób gospodarczy.

KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Złożenie przez każdego przedsiębiorce korzystającego ze środowiska raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy.

     

10 marca

Prowadzący zakład przetwarzania

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie

15 marca

Posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających)

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy.

15 marca

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15 marca

Prowadzących zakład przetwarzania ZSEiE

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15 marca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie z informacją o wysokości należnej opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy.

15 marca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

wykaz zakładów  przetwarzania, z którymi wprowadzający zawarł umowę.

15 marca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu za poprzedni rok kalendarzowy.

15 marca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15 marca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15 marca

Zbierający ZSEiE

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

15 marca

Sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów

Przedłożenie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za poprzedni rok kalendarzowy.

15 marca

Zbierających zużyte baterie lub akumulatory

Przedłożenie przez zbierającego zużyte baterie lub akumulatory marszałkowi województwa sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawarta umowę, za poprzedni rok kalendarzowy.

15 marca

Sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów

Przekazanie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy.

15 marca

Prowadzących stację demontażu

Przekazanie przez prowadzącego stację demontażu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa  rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

15 marca Producentów opakowań, importerów pustych  opakowań, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach, wprowadzających produkty w opakowaniach  

Do Urzędu Marszałkowskiego

roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach, i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (dawne  sprawozdania OPAK - 1, OPAK - 2, OPAK - 3 oraz OŚ - OP1. 

31 marzec

Korzystający ze środowiska

Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska  na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.

10 lipca

Prowadzących recykling odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE

zaświadczenie potwierdzające recykling za okres od 1 stycznia do 31 czerwca.

10 lipca

Prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE

zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

20 lipca

Prowadzący zakład przetwarzania

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie

31 lipca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

31 lipca

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

31 lipca

Zbierających ZSEiE

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

31 lipca

Prowadzących zakład przetwarzania ZSEiE

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetwarzania zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 

31 lipca

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku ZSEiE

do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.