Diagnoza potrzeb biznesowych – czyli identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(Identyfikacja potrzeb biznesowych polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb).

Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb biznesowych potrzeb biznesowych -zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.

W ramach realizacji usługi, analizie poddane zostaną następujące obszary działalności firmy:

  • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).
  • analiza modelu biznesowego za okres ostatnich 3 lat, tj. analiza przychodów i kosztów, analiza rynku oraz analiza wskaźnikowa,
  • audyt rachunkowy, czyli weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości, ocena systemu obiegu dokumentów, weryfikacja systemu rachunkowości, analiza prawidłowości i rzetelności wyceny pozycji bilansowych oraz analiza i ocena istotnych operacji gospodarczych z punktu widzenia poprawnego ujęcia i wykazania dla celów księgowych,
  • audyt prawny, obejmujący analizę stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami oraz procedur ich windykacji, jak również analizę zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę (wystawione weksle, udzielone poręczenia, ustanowione hipoteki).
  • marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy- inne – według ustaleń) 
  • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
  • analiza efektywności procesów produkcyjnych.