Projekt realizowany był w ramach działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. 

Celem projektu była Budowa Eko-wizerunku przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych i szkoleniowych związanych z promowaniem ochrony środowiska i eko-marketingu wśród przedsiębiorców.

W ramach uczestnictwa w projekcie zrealizowano audyty potrzeb przedsiębiorstw z zakresu spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz ogólnych potrzeb marketingowych.

Projekt składał się z 3 etapów:

ETAP I- Analiza potrzeb przedsiębiorstwa.

Analiza potrzeb zostanie przeprowadzona w celu dopasowania usługi doradczej i szkoleniowej do indywidualnych wymagań każdego przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska.

ETAP II- Usługa szkoleniowa:

 • Budowa ekologiczna marki produktu i wizerunku firmy - techniki budowania pozytywnego Eko- wizerunku przedsiębiorstwa/produktu/marki
 • Marketing ekologiczny - skuteczne planowanie działań marketingu ekologicznego oraz podejmowania decyzji zakupowych
 • Audyt ekologiczny - obszary działalności MMŚP w zakresie ochrony środowiska wymagające analizy, m.in. zużycie zasobów energii, wody, gospodarka materiałami niebezpiecznymi, opakowania produktów, ocena produktów pod względem oddziaływania na środowisko
 • Zarządzanie środowiskiem - podstawowe informacje na temat systemu opłat za korzystanie ze środowiska funkcjonującego w Polsce, tj. opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Audyt środowiskowy- polega na analizie wymaganych dokumentów, tj. koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska (analiza dokumentów za okres ostatnich 5 lat). Audyt środowiskowy ma na celu sprawdzenie stanu faktycznego dokumentów oraz przeanalizowanie go pod względem zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska.
 • Budowa koncepcji wizerunku ekologicznego. Pozytywny wizerunek firmy wpływa bezpośrednio na decyzje nabywców, wzmacnia ich lojalność wobec firmy i zaufanie do oferowanych przez nią produktów. Wizerunek firmy to inaczej wyobrażenie o firmie, które obejmuje określone skojarzenia po usłyszeniu nazwy lub zobaczeniu znaku graficznego. W ramach usługi doradczej w zakresie wizerunku projekt przewidywał opracowanie strategii marketingowej przy pomocy specjalistów, zawierającej koncepcję wizerunku ekologicznego przedsiębiorstwa.

Usługa szkoleniowa stanowiła uzupełnienie części doradczej.

ETAP III- Usługa doradcza:

 • ogólnych wymagań prawnych,
 • gospodarki odpadami,
 • emisji do powietrza,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów,
 • wprowadzenie recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • emisji hałasu,
 • pozostała działalność wpływająca na środowisko.