Nasze wybrane realizacje:

 

 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, luty  2022
 • Wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami analizy dla  projektu w ramach LGD Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, styczeń 2022
 • Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gródek na lata 2021-2036, styczeń 2022
 • Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, grudzień 2021
 • Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej, październik 2021
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego do decyzji wodnoprawnej dotyczącej przebudowy przepustu drogowegozwiązanego z przebudową drogi leśnej, wrzesień 2021
 • Wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni biologiczno-mechanicznej, sierpień 2021
 • Wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego, lipiec 2021
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych, kwiecień 2021
 • Wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu dotyczącego inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, styczeń 2021
 • Kompleksowe zarządzanie projektem unijnym w ramach konkursu RPO  WP działanie 5.3.1. dla jednostki samorządu lokalnego, wrzesień 2019-grudzień 2020
 • Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody pitnej na przejściach granicznych wraz z wnioskami, wrzesień 2020
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu kolejowego przejścia granicznego, sierpień 2020
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych na przebudowanej drodze leśnej celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, lipiec 2020
 • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, grudzień 2019
 • Opracowanie wniosku wraz z operatem na zbieranie odpadów dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, listopad 2019 
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestników Forum LGD Warmii i Mazur, październik 2019
 • Przeprowadzenie seminarium informacyjnego ,,RODO w kontekście prawa UE", wrzesień 2019
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych oraz wniosku do właściwego organu celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, lipiec 2019
 • Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji opartych na odnawialnych źródłach oraz opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, czerwiec 2019
 • Usługi doradcze w zakresie przygotowania, wdrożenia i monitorowania procedur związanych z ochroną danych osobowych oraz  pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) zgodnie z art.37 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, lipiec 2018 - obecnie
 • Wykonanie audytów bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), grudzień 2018-sierpień 2019
 • Wykonanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w ramach RPO WP Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, grudzień 2018
 • Wykonanie waloryzacji przyrodniczej pod katem powołania uzytku ekologicznego w obszarze rzeki Wissa, listopad 2018
 • Aktualizacja Planu Gospdoarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród, październik 2018
 • Opracowanie Aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, wraz z aktualizacją bazy danych Gminy Szepietowo, lipiec 2018
 • Opracowanie Planu Gospdoarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów, kwiecień 2018
 • Opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz ze studium wykonalności w ramach działania 8.2.1 RPO WP Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, marzec 2018
 • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, listopad 2017
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów, wrzesień 2017
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce, wrzesień 2017
 • Opracowanie Pognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Grajewa na lata 2016-2023, lipiec 2017
 • Wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kolnie, czerwiec 2017
 • Wykonanie wniosku aplikacyjnego dla zadania Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, grudzień 2016
 • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024 r. dla Gminy Szepietowo, listopad 2016
 • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianne na lata 2016 - 2022, pażdziernik 2016 r.
 • Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Czeremcha na lata 2015-2025, listopad 2015 - styczeń 2016 r.
 • Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko "Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Czeremcha na lata 2015 - 2025", marzec 2016 r.
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szudziałowo na lata 2015-2025, listopad-grudzień 2015
 • Opracowanie Prognozy odziaływania na środowisko "Programu Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2016-2022",  styczeń-luty 2016 r.
 • Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu z zakresu termomodernizacji Przedszkola Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Bielsku Podlaskim w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
 • Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu z zakresu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Puńsku w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
 • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2020, listopad 2014 r.- kwiecień 2015 r.
 • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Perlejewo na lata 2015-2020,  listopad 2014 r. - kwiecień 2015 r.
 • Opracowanie Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Perlejewo na lata 2015-2030, styczeń - marzec 2015 r.
 • Opracowanie Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2030, styczeń - marzec 2015
 • Opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014 - 2020, grudzień 2014 r.
 • Opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla gminy Ełk , czerwiec 2014 r.
 • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla gminy Ełk, maj-czerwiec 2014 r.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sejny w świetle nowej ustawy o zachowaniu porządku i czystości; 2012 r. - 2013 r.
 • Opracowanie Prognozy Oceny Odziaływania na Środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Braniewo na lata 2011-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016, maj 2012 r.
 • Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Braniewo na lata 2011-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016. wrzesień 2011 r. 
 • Usługi doradcze oraz wykonanie projektu budowlanego budowy punktu zlewnego oraz kontenerowej stacji odwadniania osadów na terenie istniejącej oczyszczalni w Lipsku. 2008-2010 r.
 • Wykonanie  operatów wodnoprawnych na odprowadzenia ścieków do ziemi –Gm. Wysokie Mazowieckie. 2009 r.
 • Wykonanie inwentaryzacji (spis z natury) oraz opracowanie Programu Usuwania Azbestu między innymi dla gmin: Krasnopol, Suchowola, Korycin, Zambrów (miasto), Zambrów (gmina). 2008-2010 r.
 • Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko na Centrum Logistyczne - Budowa Terminala Kontenerowego – podlaskie 2009 r.
 • Wykonanie inwentaryzacji 5 dzikich wysypisk śmieci oraz opracowanie analizy środowiskowej z elementami projektów rekultywacji, kosztorysów inwestorskich –gmina Nowe Piekuty. 2009 r.
 • Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa oczyszczalni ścieków w Karpowiczach. Gmina Suchowola 2009 r.
 • Opracowanie ekspertyzy prawno –technicznej w zakresie stawów rekreacyjno –hodowlanych. – Gmina Ełk. 2010 r.
 • Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – Zambrów. 2010 r. 
 • Opracowaniu audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla inwestycji: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipsku. 2010 r.
 • Wykonanie raport oddziaływania na środowisko, oraz wsparcie przy przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów metodą pirolizy w Augustowie. Przedsięwzięcie obejmuje gminy zrzeszone w Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, tj. 26 gmin powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Zleceniodawca EL-Pi sp. z o.o.