Wstępna weryfikacja projektu

 • dokonujemy bezpłatnie wstępnej weryfikacji projektu oraz oceniamy czy projekt kwalifikuje się do wsparcia.

Monitoring możliwości pozyskania dofinansowania

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,

Analiza projektowa

 • doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego do indywidualnych potrzeb klienta,
 • weryfikacja planowanego projektu pod kątem wytycznych do odpowiednich Programów Regionalnych i Krajowych,
 • rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia.
 • pomoc w wyborze najbardziej efektywnych i optymalnych rozwiązań projektowych.

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej

 • sporządzenie wniosku o dotację,
 • sporządzenie dokumentacji dodatkowej, tj. studium wykonalności i biznes planu,
 • przygotowanie załączników środowiskowych, niezbędnych oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących
 • przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji,
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej,
 • dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień.
 • dodatkowo oferujemy opracowanie koncepcji architektonicznych oraz dokumentacji budowlanych wraz z kosztorysami z uwagi na stałą współpracę ze sprawdzonymi na rynku architektami.

Rozliczenie i realizacja projektu

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,
 • kontrola realizacji harmonogramu, weryfikacja zgodności z wymaganiami umowy o dofinansowanie
 • doradztwo w trakcie wdrażania projektu,
 • przygotowanie wniosku o płatność.
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • wsparcie doradcze w całym okresie realizacji projektu aż do końcowego rozliczenia
 • nadzór nad terminowością wykonywania poszczególnych etapów projektu oraz pozostałych czynności wynikających z podpisanej umowy o dofinansowaniu inwestycji
 • nadzór nad procesem rozliczenia otrzymanych środków, w tym pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków o płatność
 • pomoc w przygotowaniu wymaganych raportów i nadzorowanie terminowości ich wykonania
 • realizację zadań związanych z promocją projektu
 • pomoc w przygotowaniu do kontroli projektu dokonywanych przez właściwe instytucje oraz pomoc w trakcie przeprowadzania kontroli oraz w wypełnieniu zaleceń pokontrolnych
 • reprezentowanie klienta w kontaktach z instytucjami publicznymi na wszystkich etapach realizacji projektu
 • ewaluację projektu (pomiar wskaźników, analiza osiągnięcia celów projektu)