Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.  oferuje kompleksowe usługi doradcze dla jednostek samorządowych.

DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA

 • Plany gospodarki niskoemisyjnej
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (wszelkiej dokumentacji planistycznej),
 • opracowanie gminnych/powiatowych Programów Ochrony Środowiska, Planów Rozwoju Lokalnego, Strategie Rozwoju etc.
 • plany zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • opracowanie gminnych/powiatowych Programów Usuwania Azbestu,
 • operaty wodnoprawne,
 • audyty oraz certyfikaty energetyczne,
 • przeglądy ekologiczne,
 • analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji (środowisko przyrodnicze, kulturalne i wizualne), określenie wpływu inwestycji na walory krajobrazowe, propozycje środków kompensujących/minimalizujących wpływ dominant wizualnych na krajobraz,
 • inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny.

DOKUMENTACJA STRATEGICZNO-PLANISTYCZNA

 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Inwentaryzacje pod kątem planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Strategie Rozwoju samorządów
 • Strategie Promocji Gminy,
 • Strategie rozwoju turystyki,
 • Strategie rozwoju produktu turystycznego,
 • Plany Rozwoju Lokalnego,
 • opracowanie materiałów promocyjnych – merytoryczne i graficzne (foldery reklamowe, prasa lokalna, koncepcja strony internetowej, system identyfikacji wizualnej gminy).
 • opracowanie monografii, książki, studium historyczno-przyrodniczego, przewodnika turystycznego gminy, opracowanie ścieżek turystycznych. map turystycznych

BADANIA SPOŁECZNE

 • badania oczekiwań i potrzeb mieszkańców na potrzeby budowy strategicznych programów rozwoju gminy,
 • badania opinii mieszkańców o władzach lokalnych: ocena działalności burmistrza,  wójta, pracowników urzędu,
 • ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z różnych aspektów życia w mieście: ocena oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, rekreacji, budownictwa mieszkaniowego, bezpieczeństwa publicznego, środowiska naturalnego itd.,
 • wizerunek miasta i polityki władz lokalnych.