Aktualności

Termin naboru:
od 29 grudzień 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia):
a) zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym. Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dokonywanie naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne;
b) budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;
c) wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) oraz pasażerów (np.: przystanki, wysepki);
d) budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego, np.:
- zintegrowanych centrów przesiadkowych,
- dróg rowerowych,
- parkingów Park&Ride i Bike&Ride,
- modernizacja lub budowa buspasów;
e) budowa systemu roweru publicznego;
f) Inteligentne Systemy Transportowe (wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej), w tym:
- system centralnego sterowania ruchem drogowym oraz monitorowania ruchu drogowego (np.: sygnalizacja akustyczna, świetlna, znaki drogowe o zmiennej treści),
- system zarządzania zdarzeniami i automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych,
- system zarządzania miejscami parkingowymi i kontrola dostępu,
- zintegrowany system elektronicznej obsługi podróżnych w transporcie publicznym: elektroniczny system informacji pasażerskiej (np. elektroniczne tablice informacyjne), elektroniczny system dystrybucji i identyfikacji biletów;
g) działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny, w szczególności publiczny transport miejski jako element kompleksowych projektów realizowanych w ramach przedmiotowego poddziałania;
h) inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (wydatki związane z tym zakresem mogą stanowić mniejszą cześć wydatków kwalifikowalnych projektu).

Szczegółowe warunki:
• projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
• modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być celem samym w sobie, ale musi przyczyniać się do zwiększania efektywności energetycznej systemu transportowego lub zmniejszania zatorów drogowych, poprawy dostępności i mobilności;
• poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego), np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne;
• preferowane będą projekty ujęte w strategiach klastrów energii wymienionych w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania w dokumentacji aplikacyjnej linku do strategii klastra energii.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
40 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.
• projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
• projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
• projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

6. Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:
1. Studium wykonalności.
2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko:
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
- W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wnioskodawca powinien dołączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących.
3. Kopia pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy (nie starsze niż 3 lata)/ dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
4. Wyciąg z dokumentacji technicznej.
5. Kosztorys inwestorski (sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).
6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
8. Indywidualna interpretacja właściwej Krajowej Izby Administracji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie.
9. Dokumentacja finansowa:
a) W przypadku jednostek samorządu terytorialnego :
- Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO
- Bilans i RZiS
b) W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047 t.j. z późn. zm.) do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię bilansu, rachunku zysków i strat, podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki za okres 2 ostatnich lat obrotowych.
c) W przypadku podmiotów nie zobowiązanych ustawą o rachunkowości do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię odpowiedniego formularza podatkowego PIT (w przypadku spółek cywilnych, każdy ze wspólników musi przedłożyć deklaracje PIT osobno) lub CIT, w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym z widocznym stemplem urzędu skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do właściwego terytorialnie urzędu.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną (lub częściową pomocą publiczną).
11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.
12. Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.
13. Dokumenty potwierdzające redukcję emisji gazów cieplarnianych. W ramach niniejszego załącznika należy dostarczyć dokumenty zawierające informacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku realizacji projektu. W przypadku projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej mogą to być np. specyfikacje techniczne.

Więcej informacji:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-541-strategie-niskoemisyjne-z-wylaczeniem-bof-1.html

 

Z dniem 5 września 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Zgodnie z ww. ustawą posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał:
− zezwolenie na zbieranie odpadów,
− zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
− zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
− pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
− pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów
jest obowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 5 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Brak złożenia wniosku spełniającego wymagania w terminie skutkuje wygaśnięciem decyzji w zakresie dotyczącym zbierania lub przetwarzania odpadów.

Wniosek o zmianę wyżej wymienionych decyzji musi zawierać:
1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1) operat przeciwpożarowy,

2) zaświadczenia o niekaralności,

3) oświadczenie o niekaralności,

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną,

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (tj. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia warunków p.poż),

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Z kolei wydanie nowych zezwoleń może być uwarunkowane wynikiem kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz od opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)

Już od 19 września można składać wnioski na termomodernizację budynków mieszkalnych w całym kraju.  Wnioski składa się  do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.   

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Osoba fizyczna mająca prawo własności lub będąca współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych:
1) Koszt demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel, kocioł na biomasę), nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) a także pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe jak:, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
2) Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
- kotłów na paliwa stałe
- węzły cieplne
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- kotły gazowe kondensacyjne,
- pompy ciepła powietrzne
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.
3) Koszt docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie; dopuszcza się docieplenie ściany fundamentowej poniżej poziomu terenu, stykającej się z gruntem, w celu zabezpieczenia ściany przed zawilgoceniem i utratą ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do gruntu (eliminacja mostków termicznych) oraz w uzasadnionych przypadkach, docieplenie pozostałych przegród zewnętrznych (np. ściany kolankowe) dla zachowania ciągłości docieplenia.
4) Koszt docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
5) Koszt wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych.
6) Koszt montażu lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
7) Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanych tylko w formie pożyczki):
- kolektorów słonecznych,
- mikroinstalacji fotowoltaicznych.

8) Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
9) Koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia:
- koszt wykonania audytu energetycznego budynku wykonanego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
- koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,
- koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (jeśli dotyczy).

W nowo wybudowanych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych:
1) Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji:
- kotły na paliwa stałe
- węzły cieplne
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- kotły gazowe kondensacyjne,
- pompy ciepła powietrze
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami

2) Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej:
- kolektorów słonecznych,
- mikroinstalacji fotowoltaicznych,

JAKIE SĄ WARUNKI DOFINANSOWANIA?
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
- Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Można ubiegać́ się̨ wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
- Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
Liczona jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę̨ w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy przed złożeniem wniosku.  Może wynieś od 30% przy dochodzie powyżej 1600 zł, do 90% przy dochodzie na jedną osobę do 600 miesięcznie

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Wykonujemy audyty energetyczne oraz pomagamy w wypełnianiu wniosków. 

Wraz z utworzeniem 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zezwolenia na transport odpadów odeszły w zapomnienie. W ich miejsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów muszą uzyskać wpis do ww. rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia – tj. do 24 lipca 2018 roku. Po otrzymaniu wpisu do rejestru nie będzie konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Na stronie Ministerstwa Środowiska, dokładnie pod adresem bdo.mos.gov.pl -  ukazał się komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie pt.:"Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie"

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00- 16.00, 15 oraz 16 marca 2018 r.
w centrum  Białegostoku

Głównym tematem szkolenia będzie omówienie sposobów naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wraz z praktycznymi wskazówkami minimalizacji wysokości opłaty.

Podczas szkolenia omówimy również ogólne obowiązki środowiskowe dotyczące przedsiębiorców. Przybliżymy najważniejsze zmiany w prawie ochrony środowiska wprowadzone od stycznia 2018 roku. Określimy jakie pozwolenia i zgłoszenia są niezbędne przy działalności firmy. Podpowiemy jak uniknąć kar i opłat podwyższonych. Poruszymy też i wiele innych praktycznych aspektów ochrony środowiska.

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, raportowaniem do bazy KOBiZE oraz gospodarowaniem odpadami.

 

Poniżej przedstawiamy ramowy program szkolenia:

 

Dzień 1: Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz raportowanie do bazy KOBiZE

 • Ogólne obowiązki przedsiębiorcy wynikajace z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska (opłata produktowa, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na emisje, obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory, obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, baza KOBiZE)
 • Podstawowe informacje na temat funkcjonującego w Polsce systemu opłat za korzystanie ze środowiska (podstawy prawne, organy, system opłat, rodzaje opłat, sankcje i kary, zezwolenia, zaświadczenia)
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (omówienie obowiązków i zasad naliczenia opłat, praktyczne wykorzystanie oprogramowania)
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (omówienie obowiązków i zasad naliczenia opłat, praktyczne wykorzystanie oprogramowania)
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska – pobór wód (omówienie obowiązków i zasad naliczenia opłat, praktyczne wykorzystanie oprogramowania)
 • Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (ćwiczenia praktyczne, omówienie formularzy sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska)
 • Prawne uwarunkowania rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 • Podstawy raportowania do KOBIZE (Praktyczne aspekty rejestracji i wysyłania formularzy sprawozdań)
 • Pytania uczestników szkolenia


Dzień 2: Gospodarka odpadowa w firmie

 

 • Podstawowe informacje na temat funkcjonującego systemu gospodarki odpadami (podstawy prawne, ograny, system sprawozdawczy, regulacje prawne dotyczące pozwoleń odpadowych)
 • Zasady klasyfikacji odpadów (klasyfikacja odpadów, zmiana klasyfikacji odpadów z niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem których grup odpadów to dotyczy)
 • Produkty uboczne w produkcji (wyjaśnienie i źródło powstania)
 • Sposoby gospodarowania odpadami (możliwość przekazania osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym)
 • Postępowanie z odpadami (wytwarzanie, magazynowanie, transport, zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady)
 • Ewidencja odpadów (ewidencja uproszczona i pełna, wymagania prawne)
 • Sprawozdawczość odpadowa (praktyczne zajęcia z zakresu wypełnienia kart przekazania odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdania o odpadach, kary administracyjne)
 • Decyzje odpadowe (wymagane decyzje, organy wydające decyzje, kary administracyjne)
 • Pytania uczestników szkolenia

Zapewniamy materiały dydaktyczne i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy oraz przekąski.

Szkolenie obejmuje 14 godzin zajęć prowadzonych w cyklu dwudniowym.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub mailem w terminie do 04.02.2018 r. oraz dokonanie zapłaty za szkolenie.

Cena szkolenia: 600,00 zł (netto) od osoby.  Przy zapisie kilku osób z tej samej firmy - kolejna osoba 10% taniej.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji pobierz

Kontakt: Bożena Paniczko

tel. 694 921 288

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zamieszczono wyjaśnienia odnośnie opłaty recyklingowej za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, która zaczęła obowiazywać od stycznia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi opłaty recyklingowej:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/

 

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazał się harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/harmonogram-naboru-wnioskow-w-ramach-rpowp-na-2018-rok.html

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.  

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej