Aktualności

Dnia 5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt autorstwa resortu Klimatu i Środowiska wprowadza do polskiego prawa nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Spowoduje to wprowadzenie nowej opłaty opakowaniowej dla przedsiębiorców, którą w praktyce zapłacą konsumenci. 

 

Rada Ministrów przyjęłała projekt  ustawy opracowany przez Ministerstwo cyfryzacji,  mającą zastąpić obecnie obowiązującą  ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, w tym umożliwić przepływ i gromadzenie danych różnych podmiotów, także przedsiębiorstw prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pozwoli na zwiększenie ilości przetwarzanych danych, co będzie mogło być wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego np. na wypadek epidemii, anomalii pogodowych.

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek, nakładający zobowiązanie do zarejestrowania wszystkich istniejących w budynkach źródeł ciepła. Deklarację o źródłach spalania paliw oraz źródłach energii elektrycznej wykorzystywanej w celu ogrzewania budynków należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Właściciel lub zarządca budynku/lokalu ma 12 miesięcy na złożenie informacji o źródłach ciepła, jeżeli istniały one przed dniem 1 lipca 2021 r. Natomiast nowe instalacje, założone po 1 lipca powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni. Zgodnie z art. 27 g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy najemców, jedynie właścicieli lub zarządców budynków/lokali, a za brak złożenia formularza przewidziana jest kara grzywny.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez portal ZONE: https://zone.gunb.gov.pl/, logując się przez Profil Zaufany lub w formie papierowej do właściwego urzędu gminy.
Korzystając z deklaracji elektronicznej pierwszym krokiem jest dodanie budynku poprzez wybranie odpowiednich danych adresowych (województwo, gminę, miejscowość, ulicę itp.). Następnie wybierany jest rodzaj formularza zróżnicowany na budynki i lokale mieszkalne lub niemieszkalne.

Deklaracja budynków/lokali mieszkalnych wymaga udzielenia informacji o rodzaju źródła ciepła, klasy kotłów i rodzaju paliwa (w przypadku paliw stałych) oraz danych kontaktowych osoby uzupełniającej formularz. Natomiast deklaracja dla budynków/ lokali niemieszkalnych zawiera informacje uzupełniające o m.in. łącznej mocy źródeł, dodatkowej funkcji źródła ciepła oraz rodzaju budynku (np. biurowy, przemysłowy).

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Na czym polegają zmiany?

Od lipca wprowadzony zostanie obowiązek pobierania opłaty od nabywającego opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub posiłku w opakowaniu jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (wymienionego w załączniku nr 6 do projektu ustawy- patrz link do ustawy). Opłatę mają pobierać jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne. 

Co ciekawe podmioty zobowiązane będą do zapewnienia nabywcy dostępności w sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne.

Opłata ma być wnoszona, na odrębny rachunek bankowy właściwego marszałka województwa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. W przypadku niewniesienia opłaty w całości lub części przewidziano sankcję.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Co to oznacza?

  1. Obowiązujące programy pomocy publicznej dotyczące aukcji dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r.
  2. Programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FiP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

 

Przypominamy daty najważniejszych terminów sprawozdań środowiskowych.

Do 28 lutego składamy roczny raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza w bazie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Do 15 marca składamy  roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO.  

Do 15 marca jest czas na  złożenie  wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, czy prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis.

 Do 15 marca składamy   sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie  wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów)  za rok  2020 w formie elektronicznej w bazie BDO.

Do 31 marca składamy zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.  

Zapraszamy do zakładki Baza wiedzy/terminarz środowiskowy. 

 

Od 1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu wprowadzające zmiany w sposobie magazynowania odpadów. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy muszą prowadzić ewidencję odpadów, z wyjątkiem podmiotów nieprzekraczających poziomu 100kg/rok odpadów niebezpiecznych lub 5 000kg/rok odpadów innych niż niebezpieczne, zobowiązani są do wprowadzenia wspomnianych zasad w swoich przedsiębiorstwach.

Najważniejszymi zmianami w obecnym sposobie magazynowania są:

  • obowiązek magazynowania odpadów na terenach utwardzonych z użyciem wyrobów budowlanych (nie dotyczy m.in. drewna, liści, papieru, odzieży, odpadów z parków czy ogrodów itd.);
  • nowe sposoby oznakowania

- odpady inne niż niebezpieczne – oznakowanie powinno zawierać kody magazynowanych odpadów, naniesione cyframi koloru czarnego;

- odpady niebezpieczne – strefa magazynowania musi być oznaczona, w widocznym miejscu, tablicą koloru białego, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. Dodatkowo, jeśli odpad magazynowany jest w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach o pojemności powyżej 5 litrów, to każdy z nich powinien być wyposażony w etykietę zawierającą napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kod i rodzaj odpadu, zawartość oraz adres miejsca magazynowania wraz z datą rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu;

  • wprowadzenie zabezpieczeń stosowanych, aby zminimalizować wpływ czynników atmosferycznych na odpad, np. umieszczanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach lub pod zadaszeniem.

Okres przejściowy (na zastosowanie nowych zasad magazynowania w przedsiębiorstwach) wyniesie od 12 do 48 miesięcy, w zależności od rodzaju odpadów.

Pełną treść rozporządzenia mogą Państwo przeczytać tutaj: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001742

 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 264) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzania audytu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Termin od którego można składać wnioski: 24.08.2020 r. – 30.06.2022 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. Dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
  2. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje "banków żywności",
  3. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF: Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej