Aktualności

 

Niedługo w życie wejdą dwie ustawy dotyczące zmian w ustawach o odpadach (z 4 lipca 2019 r.) oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 19 lipca 2019 roku).

Lipcowe zmiany złagodzą ustawę z dnia 05.09.2018r., która chcąc utrudnić nielegalne wywożenie niebezpiecznych odpadów, utrudniła również pracę większości legalnych firm.

Ministerstwo Środowiska w nowelizacji zreflektowało się i zmieniło swoją decyzję według której każdy kto otrzymał trzy administracyjne kary pieniężne lub trzy mandaty w przeciągu ostatnich 10 lat, na mocy prawa otrzymał odmowę dostosowania zezwolenia, a nawet dana osoba mogła dostać zakaz działalności w branży przez kolejne 10 lat. Takie prawo było często krzywdzące, ponieważ kary pieniężne nie były związane z realnym zagrożeniem dla środowiska. Decyzja została zmieniona w taki sposób, że trzy kary administracyjne pieniężne (nadane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach) otrzymane w przeciągu 10 lat muszą przekroczyć łączną kwotę 150 000 zł, a mandaty za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 zamieniono na prawomocne wyroki sądu.

Nastąpiła także zmiana czasu magazynowania odpadów. Zgodnie z wrześniową ustawą wynosił on rok zamiast trzech lat. Aktualnie został przywrócony trzyletni okres magazynowania odpadów jednak nie dla wszystkich odpadów. Większość odpadów palnych nadal obowiązuje roczny okres magazynowania.

Termin dostosowania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów aktualnie wynosi 12-miesięcy. Jest to termin na złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w postaci operatu p.poż wraz z postanowieniem komendanta PSP, decyzji o warunkach zabudowy.

W planach są rozporządzenia w sprawie warunków p.poż. określające bardziej restrykcyjne warunki dla magazynowania odpadów, w sprawie magazynowania odpadów i rozporządzenie określające szczegółowe kryteria utraty statusu odpadów, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych procesów i technik przetwarzania odpadów.

 

RPO Województwa Podlaskiego ogłosiło nabór na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw. Wnioski można składać od 31.07.2019 do 30.09.2019. W ramach konkursu wsparciem będą objęte instalacje o mocy:

energia wodna – do 5 MWe,
energia wiatru – do 5 MWe,
energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
energia geotermalna – do 2 MWth,
energia biogazu – do 1 MWe,
energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

W ramach projektu produkcja energii na sprzedaż ma być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Maksymalny poziom dofinansowania do 85% inwestycji. 

Szczegóły naboru:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html

 Zapraszamy do kontaktu. Zajmiemy się kompleksowo przygotowaniem potrzebnej dokumentacji.


W ostatnim czasie wzrosła liczba pożarów w miejscach magazynowania odpadów palnych, które niosą za sobą negatywne skutki dla środowiska i sprawiają trudności w ich gaszeniu. Takie sytuacje przyczyniły się to do sporządzenia szczegółowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt o rozszerzonych wymaganiach p.poż. dla magazynowania odpadów. Pełna nazwa dokumentu to projekt z dnia 3 czerwca 2019 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Projekt dotyczy miejsc zbierania i przetwarzania odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów, dlatego też każdy kto zajmuje się jednym z wymienionych metod gospodarowania odpadami musi zastosować się do zapisów przedmiotowego rozporządzenia. Wyjątkiem są:
- wytwórcy odpadów komunalnych,
- podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów (w tym nieprofesjonalnie zbierający odpady),
- podmioty prowadzące uproszczoną ewidencję odpadów.

Dopuszczane jest stosowanie odstępstw od zapisów projektu, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP przy zastosowaniu rozwiązań zamiennych na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Cytując:
„Art. 6a 1. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:
1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego;
3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie:
1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.”

Projektowane przepisy stanowią uzupełnienie istniejących uregulowań prawnych z zakresie ochrony przeciwpożarowej. Projekt rozporządzenia dotyczy odpadów palnych, definiowanych jako odpady, które w wyniku oddziaływania źródła zapłonu lub ciepła z zewnątrz lub w wyniku samonagrzewania ulegają w normalnych warunkach ich zbierania lub przetwarzania zapłonowi, samozapłonowi lub samozapaleniu, w tym:
- zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania,
- odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych,
- odpady selektywnie zabrane w postaci odpadów papieru, tektury, odpadów tworzyw sztucznych, w tym folii, opon i innych odpadów z gumy, tekstyliów, drewna lub odpadów materiałów drewnopochodnych,
- paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
- odpady wielomateriałowe zawierające materiały, o których mowa powyżej,
- odpady w postaci cieczy palnych lub gazów palnych.

Ponadto w projekcie wskazanych jest wiele szczegółowych wytycznych dotyczących m.in.:
- Miejsca zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych, które powinny stanowić odrębną strefę pożarową PM, dla odpadów powyżej 100 m3 lub 50 000 kg.
- Stałych odpadów palnych, które mogą być składowane przy ścianie zewnętrznej budynku zachowując kilka warunków.
- Łącznej objętości bądź masy magazynowanych odpadów palnych. Jeżeli przekraczają 200 m3 lub 50 000 kg, to strefę pożarową w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji.
- Określenia powierzchni strefy pożarowej poszczególnych odpadów stałych znajdujących się poza budynkiem.
- Magazynowania całych lub rozdrobnionych opon.
- Klas odporności ogniowej ścian oddzielenia strefy przeciwpożarowej z odpadami stałymi.
- Maksymalnej wysokości składowania stałych odpadów palnych.
- Odległości składowania odpadów palnych od przekrycia dachu lub sufitu.

W treści projektu określone są również warunki magazynowania odpadów w postaci ciekłej i gazowej, a także zaproponowano szereg przepisów przejściowych. Zakładają one m.in. zapewnienie zachowania ważności dotychczasowych uzgodnionych warunków p.poż przed wejściem w życie nowych przepisów. Przy czym miejsca te powinny zostać dostosowane w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Oczekiwanym efektem nowego rozporządzenia jest podwyższenie poziomu ochrony przeciwpożarowej w miejscach magazynowania odpadów palnych, a także ograniczenie skażenia środowiska. Mają się do tego przyczynić: ograniczenie powierzchni pożaru, szybsze poinformowanie i dotarcie jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce pożaru, zapewnienie odpowiedniej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 22 sierpnia 2019r.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się na stornie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12321957/12598800/12598801/dokument399556.pdf


Kilka dni temu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt został przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Przyczyna i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:

„Rozporządzenie wprowadza do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach i stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego. De facto, możliwe więc jest w Polsce sprzedaż i instalowanie kotłów na paliwo stałe klasy 5.
Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia wskazują na pojawiające się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych jego przepisów. W szczególności dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej przez producentów kotłów na paliwo stałe. W związku z powyższym, niezbędne jest uszczelnienie systemu poprzez zmianę rozporządzenia oraz zmianę przepisów ustawy POŚ.”

Rozwiązania ujęte w projekcie:

„Zmiany polegające na uszczelnieniu rynku kotłów na paliwo stałe przeznaczonych dla sektora komunalno-bytowego wymagają wprowadzenia zmian do ustawy- Prawo ochrony środowiska. Pozwolą one ograniczyć import urządzeń niespełniających wymagań rozporządzenia oraz umożliwiają egzekucję wymagań dla kotłów poprzez wprowadzanie kontroli i systemu kar.”

Dzięki nowym regulacjom organy Inspekcji Handlowej będą mogły skutecznie wykonywać kontrole pod kątem spełniania wymagań przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Wszystkie wymogi są zawarte w rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Z jego treścią można się zapoznać na stronie sejmowej: prawo.sejm.gov.pl

W przypadku niespełnienia określonych wymagań Inspekcja Handlowa będzie mogła:

- ograniczyć wprowadzanie urządzeń do obrotu,
- nakładać na przedsiębiorców administracyjne kary pieniężne w wysokości do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży starych kotłów.
UWAGA: kara nie będzie mogła wynosić mniej niż 10 tys. zł!
Kwota ta odpowiada średniej rynkowej wartości jednego kotła klasy 5. Kocioł tej klasy spełnia wszystkie normy emisyjne, wobec czego jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska.
Ograniczone zostanie również wprowadzanie kotłów przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji oraz państw EFTA. Będą to kotły, które nie spełniają polskich wymagań, tj. o znamionowej mocy cieplnej nie większe niż 500 kW. Pomoże to w zwalczaniu nadużyć i wprowadzania do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z przepisami.
Częstym zjawiskiem jest tzw. nieuczciwa konkurencja, która sprzedaje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne. Świadectwa jakości kotłów są fałszowane, bądź kotły bezklasowe są sprzedawane pod innymi nazwami. Poprawa systemu kontroli ma również pomóc w uniknięciu takich sytuacji.
Wszystkie wymienione działania mają swój główny cel, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, co za tym idzie- zdrowie wszystkich obywateli. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. Spalanie węgla niskiej jakości przez przestarzałe piece przyczynia się do powstawania smogu. Aby zadbać o jakość powietrza, należy rozważyć zakup nowoczesnego kotła grzewczego.


Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5078066656,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-o-Inspekcji.html

 

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

Jeżeli prowadzisz instalację wykorzystującą LZO, to jesteś zobowiązany przestrzegać i spełniać szereg wymogów prawnych. Ale zacznijmy od tego czym jest LZO?

Skrót LZO oznacza lotne związki organiczne. Związki te wykazują kilka charakterystycznych dla tej grupy związków właściwości, tj.:
- łatwość przechodzenia w postać pary lub gazu,
- wysoka prężność par i niska rozpuszczalność w wodzie,
- temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C.

 

Szanowni Państwo, informujemy iż jako firma wpisana do Bazy Usług Rozwojowych mamy w naszej ofercie szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił  nabór Nr PSFWP 1/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych.  Wystarczy złożyć  Formularz zgłoszeniowy uczestnika instytucjonalnego wraz z wymaganymi załącznikami do WUP w Białymstoku w dniach od 12 do 18 marca lub do wyczerpania alokacji ( KTO PIERWSZY TEN LEPSZY- ostatni nabór zakończył sie po 1 dniu)
Dofinansowanie dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej