Aktualności

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

Jeżeli prowadzisz instalację wykorzystującą LZO, to jesteś zobowiązany przestrzegać i spełniać szereg wymogów prawnych. Ale zacznijmy od tego czym jest LZO?

Skrót LZO oznacza lotne związki organiczne. Związki te wykazują kilka charakterystycznych dla tej grupy związków właściwości, tj.:
- łatwość przechodzenia w postać pary lub gazu,
- wysoka prężność par i niska rozpuszczalność w wodzie,
- temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C.

 

Szanowni Państwo, informujemy iż jako firma wpisana do Bazy Usług Rozwojowych mamy w naszej ofercie szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił  nabór Nr PSFWP 1/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych.  Wystarczy złożyć  Formularz zgłoszeniowy uczestnika instytucjonalnego wraz z wymaganymi załącznikami do WUP w Białymstoku w dniach od 12 do 18 marca lub do wyczerpania alokacji ( KTO PIERWSZY TEN LEPSZY- ostatni nabór zakończył sie po 1 dniu)
Dofinansowanie dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

 

Dnia 5 września 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o odpadach. Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2018 poz. 992) tyczą się nie tylko zarządców składowisk odpadów, ale także posiadaczy odpadów, którzy działają w oparciu o pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ma to na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy muszą spełnić kilka istotnych wymogów związanych z gospodarką odpadami.
Należą do nich:
- Prowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów (do 05.03.2019- ze względu na brak przepisów szczegółowych termin zostanie najprawdopodobniej wydłużony),
- Dołączenie do wniosku o zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów operatu p.poż oraz pozytywnej opinii Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie magazynowania odpadów (22.08.2019),
- Złożenie wniosku o dostosowaniu posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (do 05.09.2019),
- Dołączenie do wniosku zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
- Zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.

Termin naboru:
od 28 grudzień 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

 

Z dniem 5 września 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Zgodnie z ww. ustawą posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał:
− zezwolenie na zbieranie odpadów,
− zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
− zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
− pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
− pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów
jest obowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 5 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Brak złożenia wniosku spełniającego wymagania w terminie skutkuje wygaśnięciem decyzji w zakresie dotyczącym zbierania lub przetwarzania odpadów.

Wniosek o zmianę wyżej wymienionych decyzji musi zawierać:
1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1) operat przeciwpożarowy,

2) zaświadczenia o niekaralności,

3) oświadczenie o niekaralności,

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną,

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (tj. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia warunków p.poż),

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Z kolei wydanie nowych zezwoleń może być uwarunkowane wynikiem kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz od opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)

 

Już od 19 września można składać wnioski na termomodernizację budynków mieszkalnych w całym kraju w ramach programu Czyste Powietrze. Wnioski składa się do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Wraz z utworzeniem 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zezwolenia na transport odpadów odeszły w zapomnienie. W ich miejsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów muszą uzyskać wpis do ww. rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia – tj. do 24 lipca 2018 roku. Po otrzymaniu wpisu do rejestru nie będzie konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej