Aktualności


Kilka dni temu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt został przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Przyczyna i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:

„Rozporządzenie wprowadza do polskiego porządku prawnego restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach i stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego. De facto, możliwe więc jest w Polsce sprzedaż i instalowanie kotłów na paliwo stałe klasy 5.
Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia wskazują na pojawiające się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych jego przepisów. W szczególności dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej przez producentów kotłów na paliwo stałe. W związku z powyższym, niezbędne jest uszczelnienie systemu poprzez zmianę rozporządzenia oraz zmianę przepisów ustawy POŚ.”

Rozwiązania ujęte w projekcie:

„Zmiany polegające na uszczelnieniu rynku kotłów na paliwo stałe przeznaczonych dla sektora komunalno-bytowego wymagają wprowadzenia zmian do ustawy- Prawo ochrony środowiska. Pozwolą one ograniczyć import urządzeń niespełniających wymagań rozporządzenia oraz umożliwiają egzekucję wymagań dla kotłów poprzez wprowadzanie kontroli i systemu kar.”

Dzięki nowym regulacjom organy Inspekcji Handlowej będą mogły skutecznie wykonywać kontrole pod kątem spełniania wymagań przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Wszystkie wymogi są zawarte w rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Z jego treścią można się zapoznać na stronie sejmowej: prawo.sejm.gov.pl

W przypadku niespełnienia określonych wymagań Inspekcja Handlowa będzie mogła:

- ograniczyć wprowadzanie urządzeń do obrotu,
- nakładać na przedsiębiorców administracyjne kary pieniężne w wysokości do 5% przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży starych kotłów.
UWAGA: kara nie będzie mogła wynosić mniej niż 10 tys. zł!
Kwota ta odpowiada średniej rynkowej wartości jednego kotła klasy 5. Kocioł tej klasy spełnia wszystkie normy emisyjne, wobec czego jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska.
Ograniczone zostanie również wprowadzanie kotłów przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji oraz państw EFTA. Będą to kotły, które nie spełniają polskich wymagań, tj. o znamionowej mocy cieplnej nie większe niż 500 kW. Pomoże to w zwalczaniu nadużyć i wprowadzania do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z przepisami.
Częstym zjawiskiem jest tzw. nieuczciwa konkurencja, która sprzedaje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne. Świadectwa jakości kotłów są fałszowane, bądź kotły bezklasowe są sprzedawane pod innymi nazwami. Poprawa systemu kontroli ma również pomóc w uniknięciu takich sytuacji.
Wszystkie wymienione działania mają swój główny cel, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, co za tym idzie- zdrowie wszystkich obywateli. Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. Spalanie węgla niskiej jakości przez przestarzałe piece przyczynia się do powstawania smogu. Aby zadbać o jakość powietrza, należy rozważyć zakup nowoczesnego kotła grzewczego.


Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5078066656,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-o-Inspekcji.html

 

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego ukazała się aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

Jeżeli prowadzisz instalację wykorzystującą LZO, to jesteś zobowiązany przestrzegać i spełniać szereg wymogów prawnych. Ale zacznijmy od tego czym jest LZO?

Skrót LZO oznacza lotne związki organiczne. Związki te wykazują kilka charakterystycznych dla tej grupy związków właściwości, tj.:
- łatwość przechodzenia w postać pary lub gazu,
- wysoka prężność par i niska rozpuszczalność w wodzie,
- temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C.

 

Szanowni Państwo, informujemy iż jako firma wpisana do Bazy Usług Rozwojowych mamy w naszej ofercie szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił  nabór Nr PSFWP 1/2019 na dofinansowanie usług rozwojowych.  Wystarczy złożyć  Formularz zgłoszeniowy uczestnika instytucjonalnego wraz z wymaganymi załącznikami do WUP w Białymstoku w dniach od 12 do 18 marca lub do wyczerpania alokacji ( KTO PIERWSZY TEN LEPSZY- ostatni nabór zakończył sie po 1 dniu)
Dofinansowanie dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

 

Dnia 5 września 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o odpadach. Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2018 poz. 992) tyczą się nie tylko zarządców składowisk odpadów, ale także posiadaczy odpadów, którzy działają w oparciu o pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ma to na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy muszą spełnić kilka istotnych wymogów związanych z gospodarką odpadami.
Należą do nich:
- Prowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów (do 05.03.2019- ze względu na brak przepisów szczegółowych termin zostanie najprawdopodobniej wydłużony),
- Dołączenie do wniosku o zezwolenie na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów operatu p.poż oraz pozytywnej opinii Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie magazynowania odpadów (22.08.2019),
- Złożenie wniosku o dostosowaniu posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (do 05.09.2019),
- Dołączenie do wniosku zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,
- Zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.

Termin naboru:
od 28 grudzień 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

 

Z dniem 5 września 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

Zgodnie z ww. ustawą posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał:
− zezwolenie na zbieranie odpadów,
− zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
− zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
− pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
− pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów
jest obowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 5 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Brak złożenia wniosku spełniającego wymagania w terminie skutkuje wygaśnięciem decyzji w zakresie dotyczącym zbierania lub przetwarzania odpadów.

Wniosek o zmianę wyżej wymienionych decyzji musi zawierać:
1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1) operat przeciwpożarowy,

2) zaświadczenia o niekaralności,

3) oświadczenie o niekaralności,

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną,

6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (tj. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia warunków p.poż),

7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Z kolei wydanie nowych zezwoleń może być uwarunkowane wynikiem kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz od opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej