Aktualności

 

Zapraszamy na bezpłatne seminarium „RODO w kontekście prawa UE” organizowane  przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.  Seminarium odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek), o godz. 8:30 w Białymstoku w Hotelu Branickim, ul. Zamenhofa 25. Seminarium poprowadzi nasz ekspert wiodący ds. ochrony  danych osobowych - Piotr Czubaty.  


Chcieliśmy przypomnieć o obowiązku udostępniania właściwemu miejscowo WIOŚ danych umożliwiających dostęp do wizyjnego systemu monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty zbierające i przetwarzające odpady. Informacje należało udostępnić do 6 września 2019 roku. Wszelkie braki należy uregulować bez zbędnej zwłoki.
Poniżej instrukcja przekazania danych do WIOŚ z siedzibą w Białymstoku. Każdy oddział WIOŚ przekazanie danych może określić inną procedurą, dlatego też w takich przypadkach należy zapoznać się z informacją zawartą na stronach internetowych lub bezpośrednio u właściwego WIOŚ.  Zakres danych do przekazania:

 

Instytucja Zarządzająca RPOWP zaktualizowała harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, planuje się wprowadzenie konkursu w ramach Podziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu - Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2019 rok w ramach RPOWP 2014-2020.

Harmonogram

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z potencjalnymi możliwościami uzyskania dofinansowania.

Nasi Eksperci służą pomocą i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.

 

Pierwszy z konkursów, na projekty dotyczące utworzenia terenów inwestycyjnych, zostanie ogłoszony w ramach podziałania 1.4.1 (Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa). Do podziału będzie 6 mln złotych z RPOWP. Konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2019 roku, natomiast wnioski będzie można składać od stycznia 2020 roku.

W styczniu 2020 roku ma zostać ogłoszony kolejny konkurs – tym razem w ramach poddziałania 8.4.1 (Infrastruktura ochrony zdrowia). Będzie w nim można uzyskać dofinansowanie z RPOWP na inwestycje związane z leczeniem chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, chorób psychicznych. Budżet tego konkursu planowany jest na 20 mln zł.

Zapraszamy do współpracy

 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 została przygotowana zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stanowi strategię w rozumieniu tej ustawy. PEP ma zastąpić obowiązującą dziś strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.".

W dniu: 16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) – dalej u.z.u.o. prowadzący instalację, który posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów był obowiązany, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą.

Aktualnie termin ten został przesunięty o 6 miesięcy, czyli do 5 marca 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 19 lipca o zmianie Ustawy o czystości i porządku w gminach zmieniającego również ustawę o odpadach (została ona podpisana przez Prezydenta). W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami.

W art. 8 w/w projektu ustawy, wprowadzono zmiany do u.z.u.o., m.in. do art. 10 u.z.u.o. i art. 14 u.z.u.o. Treść artykułu 8 zmieniająca termin wniosków dostosowujących:

Art. 8.
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
2) w art. 10 wyrazy "w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 5 marca 2020 r.";
3) w art. 14:
a) w ust. 1 wyrazy "w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 5 marca 2020 r.",

 

Niedługo w życie wejdą dwie ustawy dotyczące zmian w ustawach o odpadach (z 4 lipca 2019 r.) oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 19 lipca 2019 roku).

Lipcowe zmiany złagodzą ustawę z dnia 05.09.2018r., która chcąc utrudnić nielegalne wywożenie niebezpiecznych odpadów, utrudniła również pracę większości legalnych firm.

Ministerstwo Środowiska w nowelizacji zreflektowało się i zmieniło swoją decyzję według której każdy kto otrzymał trzy administracyjne kary pieniężne lub trzy mandaty w przeciągu ostatnich 10 lat, na mocy prawa otrzymał odmowę dostosowania zezwolenia, a nawet dana osoba mogła dostać zakaz działalności w branży przez kolejne 10 lat. Takie prawo było często krzywdzące, ponieważ kary pieniężne nie były związane z realnym zagrożeniem dla środowiska. Decyzja została zmieniona w taki sposób, że trzy kary administracyjne pieniężne (nadane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach) otrzymane w przeciągu 10 lat muszą przekroczyć łączną kwotę 150 000 zł, a mandaty za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 zamieniono na prawomocne wyroki sądu.

Nastąpiła także zmiana czasu magazynowania odpadów. Zgodnie z wrześniową ustawą wynosił on rok zamiast trzech lat. Aktualnie został przywrócony trzyletni okres magazynowania odpadów jednak nie dla wszystkich odpadów. Większość odpadów palnych nadal obowiązuje roczny okres magazynowania.

Termin dostosowania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów aktualnie wynosi 12-miesięcy. Jest to termin na złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami w postaci operatu p.poż wraz z postanowieniem komendanta PSP, decyzji o warunkach zabudowy.

W planach są rozporządzenia w sprawie warunków p.poż. określające bardziej restrykcyjne warunki dla magazynowania odpadów, w sprawie magazynowania odpadów i rozporządzenie określające szczegółowe kryteria utraty statusu odpadów, poprzez wyznaczenie dopuszczalnych procesów i technik przetwarzania odpadów.

 

RPO Województwa Podlaskiego ogłosiło nabór na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw. Wnioski można składać od 31.07.2019 do 30.09.2019. W ramach konkursu wsparciem będą objęte instalacje o mocy:

energia wodna – do 5 MWe,
energia wiatru – do 5 MWe,
energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
energia geotermalna – do 2 MWth,
energia biogazu – do 1 MWe,
energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

W ramach projektu produkcja energii na sprzedaż ma być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Maksymalny poziom dofinansowania do 85% inwestycji. 

Szczegóły naboru:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html

 Zapraszamy do kontaktu. Zajmiemy się kompleksowo przygotowaniem potrzebnej dokumentacji.


W ostatnim czasie wzrosła liczba pożarów w miejscach magazynowania odpadów palnych, które niosą za sobą negatywne skutki dla środowiska i sprawiają trudności w ich gaszeniu. Takie sytuacje przyczyniły się to do sporządzenia szczegółowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt o rozszerzonych wymaganiach p.poż. dla magazynowania odpadów. Pełna nazwa dokumentu to projekt z dnia 3 czerwca 2019 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Projekt dotyczy miejsc zbierania i przetwarzania odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów, dlatego też każdy kto zajmuje się jednym z wymienionych metod gospodarowania odpadami musi zastosować się do zapisów przedmiotowego rozporządzenia. Wyjątkiem są:
- wytwórcy odpadów komunalnych,
- podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów (w tym nieprofesjonalnie zbierający odpady),
- podmioty prowadzące uproszczoną ewidencję odpadów.

Dopuszczane jest stosowanie odstępstw od zapisów projektu, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP przy zastosowaniu rozwiązań zamiennych na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Cytując:
„Art. 6a 1. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:
1) zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
2) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego;
3) zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
4) zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5) uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie:
1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.”

Projektowane przepisy stanowią uzupełnienie istniejących uregulowań prawnych z zakresie ochrony przeciwpożarowej. Projekt rozporządzenia dotyczy odpadów palnych, definiowanych jako odpady, które w wyniku oddziaływania źródła zapłonu lub ciepła z zewnątrz lub w wyniku samonagrzewania ulegają w normalnych warunkach ich zbierania lub przetwarzania zapłonowi, samozapłonowi lub samozapaleniu, w tym:
- zmieszane odpady komunalne magazynowane w ramach ich zbierania lub przetwarzania,
- odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych,
- odpady selektywnie zabrane w postaci odpadów papieru, tektury, odpadów tworzyw sztucznych, w tym folii, opon i innych odpadów z gumy, tekstyliów, drewna lub odpadów materiałów drewnopochodnych,
- paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
- odpady wielomateriałowe zawierające materiały, o których mowa powyżej,
- odpady w postaci cieczy palnych lub gazów palnych.

Ponadto w projekcie wskazanych jest wiele szczegółowych wytycznych dotyczących m.in.:
- Miejsca zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych, które powinny stanowić odrębną strefę pożarową PM, dla odpadów powyżej 100 m3 lub 50 000 kg.
- Stałych odpadów palnych, które mogą być składowane przy ścianie zewnętrznej budynku zachowując kilka warunków.
- Łącznej objętości bądź masy magazynowanych odpadów palnych. Jeżeli przekraczają 200 m3 lub 50 000 kg, to strefę pożarową w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji.
- Określenia powierzchni strefy pożarowej poszczególnych odpadów stałych znajdujących się poza budynkiem.
- Magazynowania całych lub rozdrobnionych opon.
- Klas odporności ogniowej ścian oddzielenia strefy przeciwpożarowej z odpadami stałymi.
- Maksymalnej wysokości składowania stałych odpadów palnych.
- Odległości składowania odpadów palnych od przekrycia dachu lub sufitu.

W treści projektu określone są również warunki magazynowania odpadów w postaci ciekłej i gazowej, a także zaproponowano szereg przepisów przejściowych. Zakładają one m.in. zapewnienie zachowania ważności dotychczasowych uzgodnionych warunków p.poż przed wejściem w życie nowych przepisów. Przy czym miejsca te powinny zostać dostosowane w ciągu 3 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Oczekiwanym efektem nowego rozporządzenia jest podwyższenie poziomu ochrony przeciwpożarowej w miejscach magazynowania odpadów palnych, a także ograniczenie skażenia środowiska. Mają się do tego przyczynić: ograniczenie powierzchni pożaru, szybsze poinformowanie i dotarcie jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce pożaru, zapewnienie odpowiedniej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 22 sierpnia 2019r.

Z pełną treścią projektu można zapoznać się na stornie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12321957/12598800/12598801/dokument399556.pdf

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej