Aktualności

Na stronie Ministerstwa Środowiska można znaleźć poradnik „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”. Jest to przewodnik dla samorządów pomocny w planowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Zawarto w nim działania, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, a także redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zużycia energii.

Podręcznik jest zestawem dobrych praktyk, m.in. w zakresie niskoemisyjnego transportu publicznego, poprawy efektywności energetycznej czy rozwoju odnawialnych źródeł energii, wdrożonych w polskich i niemieckich miastach, miasteczkach oraz gminach wiejskich. Można w nim także znaleźć przegląd dostępnych źródeł finansowania na realizację tych działań – przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich.

Poradnik został przygotowany przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz berlińskiego ośrodka analiz politycznospołecznych „Adelphi”, w ramach projektu „Poszukiwanie nowych możliwości polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie strategii niskoemisyjnych”. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie wymiany doświadczeń i rozwój nowych obszarów współpracy między Polską a Niemcami w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej. Wydanie podręcznika zostało sfinansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.

Po pobrania: „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie” – Podręcznik dla polskich samorządów

źródło: http://www.mos.gov.pl

Chcesz wygrać europejską podróż marzeń, fantastyczny koncert i promocję telewizyjną dla Twojej miejscowości?
Weź udział w konkursie "Europa to My" i pokaż, jak zmienia się Twoja okolica!  


Atrakcyjne nagrody czekają.
Na zwycięzcę konkursu czeka m.in. europejska podróż marzeń, a w miejscowości, której dotyczy zgłoszenie konkursowe, zorganizujemy Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z atrakcjami      i wystawcami z całej Polski, a na koniec wielki koncert z udziałem m.in Edyty Górniak, Afromental, Margaret, Moniki Kuszyńskiej, Donatana i Cleo oraz Formacjii Nieżywych Schabuff. Dodatkowo Twoja miejscowość otrzyma 5 hot-spotów z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkańców.

Nawet jeśli nie zwyciężysz, a znajdziesz się w finałowej dwudziestce najlepszych zgłoszeń, to wygrasz laptopa, a do Twojej miejscowości w lipcu przyjedzie ekipa Telewizji Polskiej i Radia Zet, i przygotuje programy na Wasz temat.

Weź udział w konkursie i zaproś gwiazdy, telewizję i radio do Twojej miejscowości!

Zasady konkursu
Aby wziąć udział w konkursie ?Europa to My?, wystarczy rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy    i wybrać projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, jakie otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Następnie zrobić mu kilka zdjęć (można również uzupełnić je o zdjęcie pokazujące, jak miejsce wyglądało zanim zrealizowano projekt), dodać opis i wysłać przez stronę www.europatomy.eu.

Chodzi o taki projekt, który zmienił na lepsze Twoje życie lub Twoją okolicę czy miejscowość. Jest   z czego wybierać ? do tej pory przeprowadzono tysiące przedsięwzięć unijnych w całej Polsce. Pewnie korzystasz z nich każdego dnia. Jeździsz do pracy wygodnym autobusem, korzystasz          z nowego laboratorium na uczelni, prowadzisz biznes, byłeś na dofinasowanym szkoleniu, albo       w Twojej okolicy zrealizowano inną unijną inwestycję? Pamiętaj, oprócz zdjęć oceniana będzie historia i opis tego, jak Ty lub mieszkańcy Twojej miejscowości skorzystaliście dzięki takiemu projektowi, jak zmieniła się Twoja okolica.

Jak i kiedy przesłać zgłoszenie
Zgłoszenia zbieramy w dwóch etapach. Na pierwsze zgłoszenia czekamy do 22 czerwca. Spośród nich Kapituła konkursu wybierze pierwszych 10 finalistów. Drugi etap nadsyłania zgłoszeń zakończy się 3 lipca. W tym drugim etapie wybierzemy kolejne 10 najlepszych prac. Cała finałowa dwudziestka będzie brała udział w głosowaniu internautów od 6 do 24 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lipca.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej akcji w zakładce ?Weź udział w konkursie?.
Prześlij nam swoje zgłoszenie i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy w ostatnich latach!   
Szczegóły na www.europatomy.eu i na Facebooku EuropaToMy.

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej.

Wytwórca odpadów niebezpiecznych objętych umową ADR, który nie transportuje, nie pakuje, nie ładuje ich na pojazdy i nie wyładowuje z pojazdu wytworzonych odpadów, nie musi zatrudniać doradcy DGSA. Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA dotyczy każdego przedsiębiorstwa, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek lub rozładunek, napełnianie towarami niebezpiecznymi. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek lub rozładunek tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których Umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Artykuł 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – dalej u.p.t.n. - definiuje towar niebezpieczny jako materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. Akt u.p.t.n. określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. W sprawach nieuregulowanych w u.p.t.n., a dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, w tym m.in. środków transportu, urządzeń transportowych, a także obowiązków uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych odsyła się m.in. do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Doradca DGSA świadczy usługi w każdej firmie transportowej, która przewozi materiały niebezpieczne. Jest on odpowiedzialny za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanego z taką działalnością. Zgodnie z art. 15 u.p.t.n., uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, chyba że przewozi towary niebezpieczne w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Firma, która wprawdzie wytwarza odpady niebezpieczne w prowadzonym przez siebie procesie technologicznym, ale ich nie transportuje, bowiem korzysta w tym zakresie z usług firm zewnętrznych posiadających wymagane zezwolenia, w tym przeszkolonych kierowców w zakresie załadunku i rozładunku, nie musi zatrudniać doradcy DGSA.

 

Autor: Jerzy Janusz


Zespół EkoExpert opracował ankietę mającą pomóc przedsiębiorcom określić ich obowiązki środowiskowe.  Ankieta jest jednocześnie błyskawicznym szkoleniem dla przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska w firmie.
 
Każde pytanie w ankiecie jest związane z tymi obszarami działalności firmy, które, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podlegają pod obowiązki środowiskowe.
A to oznacza, że jeżeli podczas wypełniania ankiety, znajdziecie Państwo coś odnoszącego się do działalności Państwa firmy, to należy się temu bliżej przyjrzeć.
Dane z ankiety pozostaną poufne.
Zobowiązujemy się do przeanalizowania każdej wypełnionej ankiety i przysłania jej analizy całkowicie bezpłatnie i niezobowiązująco na Państwa e-mail.
 
 

Ministerstwo Środowiska na stronie internetowej opublikowało interpretację w sprawie wnioskowania o dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR przez porozumienie w nawiązaniu do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

 

Poniżej prezentujemy terść niniejszej interpretacji:

Art. 23 ust. 3 ww. ustawy określa, że masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. Dokumenty te są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku (w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych wniosek mogą złożyć wyłącznie 4 podmioty wymienione w art. 23 ust. 5), składany nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do zagospodarowania. Przedsiębiorca zagospodarowujący odpady zobowiązany jest wystawić te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. Art. 16 ust. 3 ww. ustawy zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego recyklingi lub inny niż recykling proces odzysku do wystawiania odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR.
W przypadku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, zgodnie z art. 25 ust. 1, organizacja samorządu gospodarczego,
reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w ww. opakowaniach na rynek, może zawrzeć z marszałkiem województwa porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z ww. opakowań. Wprowadzający ww. produkty w opakowaniach przystępujący do porozumienia, na podstawie umowy z organizacją samorządu gospodarczego, przekazując na rzecz tej organizacji upoważnienie do ich reprezentowania, mogą upoważnić tę organizację do występowania w ich imieniu do właściwych podmiotów o wystawienie dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR, które potwierdzają wykonanie przez tych przedsiębiorców obowiązków wynikających z przedmiotowej ustawy.

Należy przy tym zwrócić uwagę na przepis art. 25 ust. 3, który wskazuje co w szczególności określa porozumienie, a mianowicie:

  1. cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu;
  2. podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;
  3. sposób finansowania realizacji porozumienia;
  4. warunki rozwiązania porozumienia.

Wydaje się zatem możliwe, aby w ramach systemu kontroli strony (wprowadzający i organizacja samorządu gospodarczego, a następnie organizacja i marszałek województwa ) doprecyzowały sposób posługiwania się dokumentacją dotyczącą zagospodarowania odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. Można zatem dopuścić, aby oprócz podstawowych dokumentów ewidencyjnych potwierdzających przekazanie odpadów jakimi są karty przekazania odpadów, możliwe było również wystawienie przez prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zbiorczego dokumentu DPO, DPR, EDPO lub EDPR na łączny wolumen odpadów przekazywanych do zagospodarowania w imieniu podmiotów, które przystąpiły do porozumienia, pod warunkiem, że strony porozumienia uzgodnią w formie pisemnej (umowy) taki sposób dokumentowania i sposób rozliczania pomiędzy nimi potwierdzenia zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstałych z produktów w opakowaniach przez nich wprowadzonych.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Zapraszamy do odwiedzania zakładki BIZNES i FUNDUSZE przygotowaną specjalne dla przedsiębiorców poszukujących środków zewnętrznych na finansowanie różnego rodzaju inwestycji.

W polu wyboru TRWAJACE KONKURSY zamieszczane będą najnowsze informacje na temat trwających konkursów.

Zaprszamy do śledzenia naszej strony.

Przypominamy, iż do 31 marca należy złożyć sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym samym terminie należy wnieść opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, jeśli wyliczona opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekroczyła 800 zł. 

Zapraszamy do skorzystania z usług ekspertów firmy EkoExpert

Dane kontaktowe

Przybliżamy Państwu Komunikat NFOŚiGW na temat możliwości łączenia systemu wsparcia dla prosumentów, który przyjęto w ustawie o OZE, z dotacjami w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu "Prosument".

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej