Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość przedłużenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na kolejny okres? Brzmi dobrze, ale….. Oczywiście jest „ale”.

Przedłużyć można jedynie wybrane rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, tj. wskazanych w art. 389 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Taka możliwość jest dostępna jedynie dla pozwoleń wodnoprawnych:

- na usługi wodne (m.in. pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi czy do urządzeń wodnych, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych – usługi wodne są wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo wodne), 

- na szczególne korzystanie z wód (m.in. odwadnianie gruntów i upraw, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – katalog szczególnego korzystania z wód jest wskazany w art. 34 ustawy Prawo wodne),

- na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Wiemy już jakie pozwolenia wodnoprawne można przedłużyć na kolejny okres obowiązywania, ale rodzaj pozwolenia to nie jedyny warunek jaki należy spełnić żeby można było się ubiegać o jego przedłużenie. Istotny jest termin kiedy złożymy taki wniosek do właściwego organu Wód Polskich. Zgodnie z art. 414 ust. 2 ustawy Prawo wodne należy to zrobić w terminie 90 dni przed upływem okresu, na który było takie pozwolenie wodnoprawne wydane. Dlatego tak istotne jest aby beneficjent pozwolenia posiadał wiedzę kiedy (jaki dzień, miesiąc, rok) jego pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne. Jeśli tego nie wiesz możesz taką informację uzyskać u organu, który udzielał pozwolenia.

Masz już informację kiedy pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, wiesz że jest w grupie pozwoleń które można przedłużyć o kolejny okres obowiązywania, wyliczony został termin do kiedy należy złożyć wniosek o jego wydłużenie. Możesz składać wniosek do właściwego organu Wód Polskich. Pamiętaj, że oprócz wniosku należy dołączyć operat wodnoprawny na podstawie którego zostało udzielone pozwolenie wodnoprawne, oraz oświadczenie, że zawarte w operacie informacje zachowały aktualność. Pamiętaj, że przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego będzie dotyczyło daty jego obowiązywania, pozostałe warunki pozostają bez zmian

Czy przedłużone pozwolenie wodnoprawne będzie obowiązywało tyle samo czasu co pierwotna decyzja? O maksymalnej długości kolejnego obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego informuje art. 414 ust. 7 ustawy Prawo wodne. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustala, w drodze decyzji, kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, nie dłuższy niż 20 lat (pierwotna decyzja mogła obowiązywać przez okres nie dłuższy niż 30 lat), a w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na:

1)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - na okres nie dłuższy niż 10 lat,

2)  wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - na okres nie dłuższy niż 4 lata,

3)  wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu - na okres nie dłuższy niż 5 lat

- liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uwaga!

Organ w trakcie opiniowania twojego wniosku może wezwać Cię o dostarczenie odpowiednich wyników badań ilości i jakości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków lub innych dowodów potwierdzających, że wywiązujesz się z obowiązków aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Tak samo będzie w przypadku ubiegania się o nowe pozwolenie wodnoprawne co wynika z art.. 399 ust. 1 Prawa wodnego - „Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.”