Aktualności

Zapraszamy do odwiedzania zakładki BIZNES i FUNDUSZE przygotowaną specjalne dla przedsiębiorców poszukujących środków zewnętrznych na finansowanie różnego rodzaju inwestycji.

W polu wyboru TRWAJACE KONKURSY zamieszczane będą najnowsze informacje na temat trwających konkursów.

Zaprszamy do śledzenia naszej strony.

Przypominamy, iż do 31 marca należy złożyć sprawozdanie w zakresie korzystania ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym samym terminie należy wnieść opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, jeśli wyliczona opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekroczyła 800 zł. 

Zapraszamy do skorzystania z usług ekspertów firmy EkoExpert

Dane kontaktowe

Przybliżamy Państwu Komunikat NFOŚiGW na temat możliwości łączenia systemu wsparcia dla prosumentów, który przyjęto w ustawie o OZE, z dotacjami w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu "Prosument".

Na stronie Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji pojawił się Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej Bazy za rok 2014.

Najważniejsza zmiana dotyczy Podmiotów eksploatujących wyłącznie niestacjonarne urzadzenia techniczne, w tym środki transportu.

Podmioty te,  sporządzając raport za rok 2014 muszą zaznaczyć check-box "Działalność Podmiotu powoduje emisję do powietrza tylko i wyłącznie z ekploatacji urządzeń (w tym środków transportu)".

Zaznaczenie tego pola ograniczy zakres dancyh wprowadzanych w raporcie do dwóch zakładek:

  • emisja z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • emisje z innych urządzeń

Przypominamy, iż raport do bazy KOBiZE należy złożyć do 28 lutego.

Przejdź na stronę KOBiZE link

 

 

 

Do 15 marca, do właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, czyli tzw. sprawozdanie odpadowe.

Sprawozdanie za rok 2014, jest ostatnim, które to złożymy na dotychczasowym zasadach, tj. korzystając ze wzoru formularza zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.1674).

Informacje o odpadach za rok 2015 winny być już składane poprzez elektroniczą Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwaną BDO, stanowiącą integralną część rejestru Marszałka. BDO zostanie utworzone najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach tj. do dnia 22 stycznia 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu.

Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku raportowania o emisjach gazów cieplarnianych do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami (KOBiZE), który upływa 28 lutego 2015 r.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej