Aktualności

Od 20 czerwca 2016 roku 8 Lokalnych Grup Działania z podlaskiego może składać wnioski o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w ramach : Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu 11) Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS.

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach konkursu jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

Nabór wniosków od 30.06.2016 do 31.07.2016.

Więcej informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-3-1-wdrozenie-innowacji-przez-msp-2016-r

 

Ministerstwo Środowiska przygotowuje się do wdrożenia pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym ( Circular Economy Package - CEP), który opracowuje Komisja Europejska.

Główne założenia pakietu to wzrost poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2030 do 75% i 65 % komunalnych oraz zmniejszenie składowania odpadów do 10% do 2030 r.

19 kwietnia 2016 o godz. 9.00 w Zambrowie odbędzie się konferencja „PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM" organizowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, władz lokalnych, organizacji i instytucji ekologicznych.
Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się o m.in. efektywnym wykorzystaniu energii, możliwościach zastosowania OZE w przedsiębiorstwach oraz o źródłach ich finansowania. Miło nam poinformować, iż w powyższym wydarzeniu wystąpią też nasi eksperci.

Link do programu konferencji:

http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/uploads/zaproszenie.pdf.png

Link do strony, gdzie można zarejestrować się:

http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konferencje

W styczniu rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy f-gazowej ( o substancjach zubożających warstwę ozonową - w skrócie SZWO oraz o niektórych fluorywanych gazach cieplarnianych). Do tej pory jedynie Polska spóźniła się z wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie.

Nowa ustawa nakłada m.in. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń (prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowej im prof. I Mościckiego w Warszawie ) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pomp ciepła, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Do 14 marca operatorzy tych urządzeń mają obowiązek wpisać je do rejestru. Rejestr dostępny jest od 13 stycznia pod adresem www.cro.ichp.pl

Nowe przepisy dotyczą m.in. branże, które użytkują urządzenia lub komory chłodnicze np. sklepy z regałami chłodniczymi, jak też rolników czy sadowników posiadających komory chłodnicze oraz zakłady przetwórstwa spożywczego. Kary za niezarejestrowanie urządzeń mogą wynieść do 3 tyś. złotych. Problem w tym, że dotyczczas niewiele firm wie o nowych obowiązkach.

Przypominamy, iż do dnia 29 lutego 2016 r. przypada termin składania sprawozdań do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).  Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza.
Oto przykładowe instalacje oraz urządzenia powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza:
Instalacje
- kotłownie zakładowe na cele grzewcze,
- kotłownie zakładowe na cele technologiczne,
- spalarnie odpadów,
- instalacje do chłodzenia/mrożenia,
- malarnie, galwanizernie,
- agregaty prądotwórcze, promienniki ciepła,
- inne instalacje produkcyjne, z których występuje emisja zanieczyszczeń do powietrza, itp.
Urządzenia
- samochody osobowe/ciężarowe i inne środki transportu,
- wózki widłowe,
- kosiarki, myjki i inne urządzenia napędzane silnikami spalinowymi,
- mobilne spawarki, itp.

Podmioty posiadające ww. instalacje i urządzenia składają raport KOBiZE dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego drogą elektroniczną. W tym celu należy złożyć wniosek o utworzenie konta w Krajowej Bazie na podstawie dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego i wniosku wygenerowanego zgodnie z podanymi przez podmiot danymi.
W przypadku dostarczenia kompletu dokumentów potrzebnych do rejestracji wniosku, administrator Krajowej Bazy ma 21 dni roboczych na jego rozpatrzenie. Następnie podmiot uzyskuje swój indywidualny dostęp i hasło. Po zalogowaniu i uzupełnieniu informacji o firmie w kolejnym etapie uzupełniane są informacje o każdej z instalacji osobno. Wielkość emisji określa się na podstawie
- prowadzonych przez podmiot pomiarów emisyjnych,
- zużycia paliw lub surowców i odpowiadającym tym wielkościom wskaźnikom emisji,
- wielkości produkcji.
Składanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat za wprowadzanie gazów cieplarnianych i innych substancji.
Nie przewiduje się żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej. Natomiast w razie kontroli firmy przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WiOŚ) instytucja kontrolująca może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku wydać zarządzeniem pokontrolnym nakaz uzupełnienia takiego raportu.
Raport KOBiZE docelowo ma zastąpić naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Warto zatem już teraz wywiązać się ze swoich obowiązków.


Zgłoś się do naszego specjalisty.

Kontakt:
Magdalena Wigda
Tel. 510 343 554
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferujemy usługę:

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Kto ma obowiązek składania opłat za środowisko?

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze środowiska,
  • jednostki organizacyjne – urzędy, szkoły, stowarzyszenia

Opłaty wnosi się m.in. za:

  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ( spalanie paliw w kotłach, procesy technologiczne, spalanie paliw przez środki transportu, chów lub hodowla drobiu.
  • pobór wód (wody podziemnej, powierzchniowej śródlądowej, morskich wód wewnętrznych)
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ( ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych, wód chłodniczych, wód zasolonych)
  • składowanie odpadów

Kiedy i gdzie wnosimy opłaty za środowisko?

Termin naliczania opłat za rok 2015 wyznaczony jest do dnia 31 marca 2016 r. Zbiorcze zestawienie składamy do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Nie wnosi się opłat, jeżeli roczna wysokość korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska, co jednak nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

 

Równocześnie przypominamy o obowiązku sporządzania raportu do KOBIZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Dotyczy on wszystkich podmiotów, które korzystają ze środowiska (także najmniejszych przedsiębiorców korzystających na potrzeby własnej działalności z samochodu lub kotła grzewczego).

Raport KOBIZE wypełnia się za pośrednictwem Internetu raz w roku - do końca lutego. Uzyskanie loginu oraz hasła umożliwiające wysłanie raportu następuje po złożeniu wniosku o uzyskanie dostępu do konta w Krajowej Bazie, co trwa ok. 21 dni. Termin składania raportu za ubiegły rok upływa 29 lutego 2016. W najbliższym czasie obowiązek ten ma zastąpić naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska. Do tego czasu przedsiębiorcy powinni składać raport KOBIZE oraz sprawozdanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Jeżeli macie Państwo problem z samodzielnym wywiązaniem się z zadań wynikających z Prawa ochrony środowiska, nasi specjaliści slużą doradztwem.

Zleć sporządzenie sprawozdania za korzystanie ze środowiska naszej firmie.

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to grupa sprawdzonych specjalistów.

 

Kontakt do naszego specjalisty:

Magdalena Wigda

Tel. 510 343 554

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej