Poniżej przedstawiamy nasze wybrane realizacje:

 

 • Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych na terenie fermy trzody chlewnej, październik 2022
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla ciepłowni miejskiej, wrzesień 2022
 • Opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegakącego na  uruchomienie procesu przetwarzania odpadów metali nieżelaznych, sierpień 2022 
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wraz z operatem emisyjnym dla instalacji energetycznej, lipiec 2022
 • Wykonanie dokumentacji środowiskowej celem uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wraz z zapleczem socjalnym i zagospodarowaniem terenu, czerwiec 2022 
 • Opracowanie dokumentacji i wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju zwierząt, maj 2022
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu produkcyjnego, kwiecień 2022
 • Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody pitnej, marzec 2022
 • Opracowanie audytu energetycznego budynku, luty 2022
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę studni chłonnej, styczeń 2022
 • Opracowanie dokumentacji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z gospodarstwa rolnego, grudzień 2021
 • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie linii technologicznej do recyklingu odpadów, listopad 2021
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na odtworzenie rowów odwadniających pas drogowy, listopad 2021
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na modernizacji drogi powiatowej, październik 2021
 • Raport oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu, zbieraniu oraz magazynowaniu odpadów, wrzesień 2021 
 • Screening przyrodniczy - uproszczona inwentaryzacja przyrodnicza opracowana na potrzeby Karty informacyjnej przedsięwzięcia,sierpien 2021
 • Opracowanie Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej, lipiec 2021
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w związku z nową instalacją awaryjną, czerwiec 2021
 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych, maj 2021
 • Przeprowadzenie szkolenia na temat ochrony danych osobowych ze szczególnymuwzględnieniem specyfiki dobrych praktyk i potrzeb w obszarze spółdzielczości, kwiecień 2021
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 36 i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, grudzień 2020
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na tymczasowe zarurowanie rowu przydrożnego, listopad 2020
 • Przeprowadzenie obliczen rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych pochodzących z eksploatacji instalacji w zakładzie produkcyjnym, październik 2020
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacji ścieków przemysłowych, wrzesień 2020
 • Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw nie wymagającej pozwolenia, sierpień 2020
 • Opracowanie 5 wniosków na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, maj-czerwiec 2020
 • Wykonanie analizy wymagań prawnych w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji instalacji; kwiecień 2020
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych na przebudowanej drodze; marzec 2020
 • Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego; luty 2020
 • Opracowanie  wniosków o uzyskanie decyzji na zbieranie odpadów na terenie 5 zakładów produkcyjnych; styczeń 2020
 • Sporządzenie audytów energetycznych 5 budynków wielorodzinnych; listopad 2019
 • Opracowanie 5 wniosków na wytwarzenie odpadów; listopad-grudzień 2019
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji linii lakierniczej wraz ze stanowiskiem obróbki metali; październik 2019
 • Wykonanie 10 wniosków o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, czerwiec 2019-sierpień 2019
 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji stanowiącej pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ciepłowni miejskiej, kwiecień 2019
 • Wykonanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania nowych decyzji wodno-prawnych dla 11 lokalizacji, grudzień 2018-kwiecień 2019
 • Wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza wraz z operatem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji spawania, luty 2019
 • Opracowanie wniosku na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do hodowli brojlerów w ilości powyżej 40 000 stanowisk, grudzień 2018 
 • Karta informacyjna przedsiewzięcia polegającego na budowie budynku warsztatow mechaniki pojazdowej w zakresie obsługi rolnictwa wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu, listopad 2018
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na potrzeby uzyskania pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, październik 2018
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej; sierpień 2018
 • Wykonanie analizy akustycznej dla projektowanej inwesycji budowy budynku usługowego myjni samochodowej i stacji kontroli pojazdów; kwiecień 2018
 • Opracowanie stosownej dokumentacji i uzyskanie prawomocnej decyzji stanowiącej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakłądu produkcyjnego; styczeń 2018
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej; grudzień 2017
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych; listopad 2017
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji; październik 2017
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa; wrzesień 2017
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów poza instalacjami; czerwiec 2017
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wtrysku tworzyw sztucznych do form wtryskowych; czerwiec 2017
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia związanego z budową drogi 06 KZ w m.Wysokie Mazowieckie; maj 2017
 • Opracowanie  projektu analizy akustycznej - budowa ciepłowni na biomasę w Białej Podlaskiej o mocy w sumie 12 MW; kwiecień 2017
 • Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z opisem przedsięwzięcia w formie karty informacyjnej  - rozbudowa zakładowej Oczyszczalni Ścieków; kwiecień 2017
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych; marzec 2017
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla ujęcia wód podziemnych; luty 2017
 • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla stacji demontażu pojazdów oraz zakładu unieszkodliwiania sprzętu elektrycznego i elektronicznego; styczeń 2017
 • Opracowanie wniosku na wprowadzanie gazów i pyłow do powietrza  dla Zakładu Produkcyjnego w Bugaju; grudzień 2016 r.
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą"; grudzień 2016 r.
 • Opracowanie 6 operatów wodnoprawnych, uczestnictwo w postępowaniu wodnoprawnym i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska dla sześciu stacji elektroenergetycznych; październik 2016 r. 
 • Opracowanie  karty informacyjnej: Rozbudowa instralacji przesyłu i zagospodarowanie biogazu na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach; wrzesień 2016 r.
 • Opracowanie "Instrukcji eksploatacji składowiska odpadów w Studziankach"; listopad 2014 r. - kwiecień 2015 r.
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla instalacji powlekania tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Wasilkowie; lipiec 2014 r.
 • Szkolenia zamknięte zrealizowane na zlecenie przedsiębiorstwa z branży budowlanej z zakresu obowiązków środowiskowych; czerwiec 2014 r.
 • Analiza prowadzenia dokumentacji środowiskowej oraz wypełniania obowiązków środowiskowych wynikających z posiadanych decyzji administracyjnych dla przedsiębiorstwa z branży budowlanej; czerwiec 2014r.
 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla instalacji powlekania tworzyw sztucznych zlokalizowanej w Komornikach; maj 2014 r.
 • Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji powlekania tworzyw sztucznych; kwiecień 2013 r.
 • Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów dla instalacji powlekania tworzyw sztucznych; marzec 2013 r.
 • Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instlacji powlekania tworzyw sztucznych; marzec 2013 r.
 • Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenie zintegrowanego dla ubojni bydła; listopad 2012 r.;  styczeń 2013 r.
 • Opracowanie zgłoszenia instlacji do powlekania dla ALDA Aleksander Cecerko; grudzień 2012 r.
 • Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji powlekania metali; sierpień 2012 r.
 • Realizacja projektu systemowego PARP "Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci" finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, listopad 2011 - październik 2012.
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla ProCardia Sp. j. dla Szpitala Specjalistycznego w Augustowie, lipiec 2012 r.
 • Wykonanie pomiarów, interpretacja wyników, doradztwo techniczne oraz sporządzenie wniosków o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń dla firmy Keylite RW (Irlandia) -zakład produkcyjny (fabryka okien dachowych –na rynek brytyjski) w Zambrowie. 2009 r.
 • Opracowanie wniosku na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – analiza aero –sanitarna, sporządzenie oraz uzyskanie pozwolenia zintegrowanego – Zakład ubojowy Tykocin. 2010 r.
 • Usługi doradcze – doradztwo techniczne oraz ekonomiczne (pomoc w uzyskaniu dofinansowania) na inwestycję -  budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków –dla klasztoru na  Św. Górze Grabarce - 2009- 2010 r.
 • Opracowanie aneksu do pozwolenia zintegrowanego obejmującego zmianę spalanego paliwa poprzez wprowadzenie współspalania biomasy – Zakład Mleczarski Mlekovita. 2009 r.
 • Usługi doradcze, oraz wykonanie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki meblidla giełdowej firmy: „Nowy Styl” – inwestor –BN Factory S.A – realizacja  2008- 2009 r.
 • Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko na: Budowę  biogazowni dla Spółdzielni   Mleczarskiej Mlekovita – Zakład Zamiejscowy w Zambrowie – 2009 r.
 • Wykonanie analizy rozkładu stężeń substancji w powietrzu w nowym pomieszczeniu Tamponiarni – Bianor sp. z o.o. – Białystok. 2010 r.Współpraca z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku w ramach projektu:  EURESP: "Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network".