Biznes i fundusze

Trwające konkursy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska"

Termin od którego można składać wnioski: 22.07.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024

Termin od którego można składać wnioski: 01.07.2020 r. – 31.05.2024 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinasowanie składane do WFOŚiGW w Białymstoku powinny obejmować przedsięwzięcia realizowane na nieruchomościach zlokalizowanych jedynie w województwie podlaskim.

Zarząd Wojództwa Podlaskiego ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Termin od którego można składać wnioski:

Od 22.06.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do zamknięcia naboru komunikatem Instytucji Organizującej Nabór w związku z przekroczeniem 100% alokacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Termin od którego można składać wnioski: 01.06.2020 r. – 30.12.2020 r.

 RPO Województwa Podlaskiego  ogłosiło nabór  na działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw. Wnioski można składać od 31.07.2019 do 30.09.2019. W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące: 


1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii witru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Nieprzekraczalna moc instalowanej elektrowni)
- Energia wodna – do 5MWe
- Energia wiatru – do 5 MWe
- Energia słoneczna – do 2 MWe/MWth
- Energia geotermalna – do 2 MWth,
- Energia biogazu – do 1 MWe
- Energia biomasy – do 5 MWth/MWe

2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. 

W ramach projektu produkcja energii na sprzedaż ma być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
- duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
- producenci rolni, grupy producenckie,
- spółdzielnie,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- towarzystwa budownictwa społecznego,
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
- operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Alokacja konkursu wynosi 50 000 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.
  • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie. 

 

Źródło:https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html

 

Termin od którego można składać wnioski 29.03.2019 r. – 23.04.2019 r.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Na obszarze tych gmin musi być prowadzona działalność, aby projekt był kwalifikowalny do dofinansowania.

Realizowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR).

Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i w ramach realizacji projektu musi wzrosnąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Zatrudnienie należy utrzymać na stanowisku co najmniej 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.

Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu,
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Alokacja konkursu: 11 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 zł

Termin naboru:
od 29 grudzień 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia):
a) zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym. Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dokonywanie naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne;
b) budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej