Termin od którego można składać wnioski 31.10.2019 r. – 30.12.2019 r.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji w sektorze produkcyjnym, w tym:

  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • nwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej. Kody działalności gospodarczej (zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności), których dotyczy projekt, muszą dotyczyć działalności produkcyjnej i być zgodne z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Preferowane projekty, które są wynikiem prac B+R oraz objęte prawem patentowym.

Alokacja konkursu: 40 mln zł

Maksymalny udział środków UE:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

  • 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
  • 40% – średnie przedsiębiorstwa

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach-3.html