Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Termin od którego można składać wnioski: 01.06.2020 r. – 30.12.2020 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na:
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Budżet naboru wniosków:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:
• dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
• dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

Intensywność pomocy publicznej w województwie podlaskim:
- mikro i małe przedsiębiorstwa 70%,
- średnie przedsiębiorstwa 60%.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/