Zarząd Wojództwa Podlaskiego ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Termin od którego można składać wnioski:

Od 22.06.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do zamknięcia naboru komunikatem Instytucji Organizującej Nabór w związku z przekroczeniem 100% alokacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa, które spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy,
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumienie art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19,
 • w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej,
 • prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019,
 • według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 • posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na:

W ramach dofinansowania będzie udzielane wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Otrzymane dofinansowanie może zostać przeznaczone na wszelkie koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Środki na kapitał obrotowy to środki na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych. Przykładowo mogą to być:

 • zakup towarów lub materiałów do produkcji,
 • opłaty związane z prowadzeniem firmy, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • spłata rat kredytów, leasingu;
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
 • usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

W ramach niniejszego naboru podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu.

Budżet naboru wniosków:

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 35 000 000,00 zł

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa---kapital-obrotowy.html