Termin od którego można składać wnioski 29.03.2019 r. – 23.04.2019 r.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Na obszarze tych gmin musi być prowadzona działalność, aby projekt był kwalifikowalny do dofinansowania.

Realizowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w lokalne strategie rozwoju (LSR).

Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i w ramach realizacji projektu musi wzrosnąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Zatrudnienie należy utrzymać na stanowisku co najmniej 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.

Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu,
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Alokacja konkursu: 11 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 zł