Termin od którego można składać wnioski 30.04.2019 r. – 31.05.2019 r.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty inwestycyjne z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - kwota dofinansowania musi być wyższa niż 1 000 000 zł,
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Nieprzekraczalna moc instalacji:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Alokacja konkursu: 30 mln zł

W przypadku Wnioskodawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiebiorstw - kwota dofinansowania musi być wyższa niż 1 mln zł.