Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024

Termin od którego można składać wnioski: 01.07.2020 r. – 31.05.2024 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinasowanie składane do WFOŚiGW w Białymstoku powinny obejmować przedsięwzięcia realizowane na nieruchomościach zlokalizowanych jedynie w województwie podlaskim.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na:

 1. Przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące,na ulice, place itp.).
 2. Zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
   • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
   • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
   • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2m3 pojemności,
   • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Forma i intensywność dofinansowania:

Dotacja 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5000,00zł na jedno przedsięwzięcie.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: http://wfosigw.bialystok.pl/rusza-nabor-z-programu-moja-woda,a695