Biznes i fundusze

Trwające konkursy

Termin naboru:
od 18 grudzień 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• parki krajobrazowe,
• państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• JST, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
• organizacje pozarządowe,
• podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
• przedsiębiorcy,
• parki narodowe.

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
W ramach konkursu, wsparciem będą objęte następujące przedsięwzięcia:
1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki.
2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
25 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.
• projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
• projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
• projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

 

Więcej informacji:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-63-ochrona-zasobow-bio--i-georoznorodnosci-oraz-krajobrazu-1.html

 

RPO Województwa Podlaskiego ogłosiło nabory na działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Termin naboru:

23 sierpień 2018 – 24 wrzesień 2018

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:
• rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
• dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
• inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
50 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
• dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 12 000 000,00 zł

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji:

 https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach-2.html

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym w czerwcu 2018 r. harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWPP 2014-2020).

 

Źródło i harmonogram do pobrania:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/harmonogram_naborow_wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow.html

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej