Termin naboru:
od 29 grudzień 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia):
a) zakup, modernizacja niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego zasilanego paliwem alternatywnym. Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dokonywanie naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne;
b) budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu;

c) wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) oraz pasażerów (np.: przystanki, wysepki);
d) budowa, przebudowa, rozbudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego, np.:
- zintegrowanych centrów przesiadkowych,
- dróg rowerowych,
- parkingów Park&Ride i Bike&Ride,
- modernizacja lub budowa buspasów;
e) budowa systemu roweru publicznego;
f) Inteligentne Systemy Transportowe (wdrożenie nowych/rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej), w tym:
- system centralnego sterowania ruchem drogowym oraz monitorowania ruchu drogowego (np.: sygnalizacja akustyczna, świetlna, znaki drogowe o zmiennej treści),
- system zarządzania zdarzeniami i automatyczna rejestracja wykroczeń drogowych,
- system zarządzania miejscami parkingowymi i kontrola dostępu,
- zintegrowany system elektronicznej obsługi podróżnych w transporcie publicznym: elektroniczny system informacji pasażerskiej (np. elektroniczne tablice informacyjne), elektroniczny system dystrybucji i identyfikacji biletów;
g) działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny, w szczególności publiczny transport miejski jako element kompleksowych projektów realizowanych w ramach przedmiotowego poddziałania;
h) inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (wydatki związane z tym zakresem mogą stanowić mniejszą cześć wydatków kwalifikowalnych projektu).

Szczegółowe warunki:
• projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, na którym będą realizowane;
• modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być celem samym w sobie, ale musi przyczyniać się do zwiększania efektywności energetycznej systemu transportowego lub zmniejszania zatorów drogowych, poprawy dostępności i mobilności;
• poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego), np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne;
• preferowane będą projekty ujęte w strategiach klastrów energii wymienionych w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania w dokumentacji aplikacyjnej linku do strategii klastra energii.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
40 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.
• projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
• projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych;
• projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

6. Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:
1. Studium wykonalności.
2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko:
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
- W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wnioskodawca powinien dołączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z niezbędnymi opiniami organów opiniujących.
3. Kopia pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy (nie starsze niż 3 lata)/ dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
4. Wyciąg z dokumentacji technicznej.
5. Kosztorys inwestorski (sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).
6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
8. Indywidualna interpretacja właściwej Krajowej Izby Administracji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie.
9. Dokumentacja finansowa:
a) W przypadku jednostek samorządu terytorialnego :
- Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO
- Bilans i RZiS
b) W przypadku podmiotów zobowiązanych ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047 t.j. z późn. zm.) do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię bilansu, rachunku zysków i strat, podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki za okres 2 ostatnich lat obrotowych.
c) W przypadku podmiotów nie zobowiązanych ustawą o rachunkowości do sporządzania bilansu, należy dołączyć kopię odpowiedniego formularza podatkowego PIT (w przypadku spółek cywilnych, każdy ze wspólników musi przedłożyć deklaracje PIT osobno) lub CIT, w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym z widocznym stemplem urzędu skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do właściwego terytorialnie urzędu.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą publiczną (lub częściową pomocą publiczną).
11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.
12. Zaświadczenie/a o uzyskanej pomocy de minimis. Załącznik jest obligatoryjny w przypadku projektów objętych pomocą de minimis.
13. Dokumenty potwierdzające redukcję emisji gazów cieplarnianych. W ramach niniejszego załącznika należy dostarczyć dokumenty zawierające informacje dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku realizacji projektu. W przypadku projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej mogą to być np. specyfikacje techniczne.

Więcej informacji:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-541-strategie-niskoemisyjne-z-wylaczeniem-bof-1.html