Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2020 r.

Termin od którego można składać wnioski 02.01.2020 r. – 31.01.2020 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Dofinansowanie adresowane jest do GMIN województwa podlaskiego.

Dotacje mogą być udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które:

  • wprowadzają informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju,
  • przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
  • posiadają aktualny, przyjęty uchwałą rady gminy, program usuwania azbestu.

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

Do dofinansowania przedsięwzięcia mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Za koszty kwalifikowane uznawane są:

  • koszty demontażu wyrobów zawierających azbest,
  • koszty zbierania wyrobów zawierających azbest,
  • koszty transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia,
  • koszty unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Maksymalny udział środków UE:

  • do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  • do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  • do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Przygotujemy kompleksowo dokumentację potrzebną do ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: http://wfosigw.bialystok.pl/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.htm