Aktualności

Miasto Białystok, a także 4 inne miasta ze wschodniej Polski mają szansę na poprawę infrastruktury transportowej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach II Osi priorytetowej: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020.
Ponad 1 mld złotych przeznaczony jest na dofinansowanie m.in: budowy lub przebudowy dróg krajowych lub wojewódzkich w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów. Więcej szczegółów na stronie PARP http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-2-2-popw-w-2015-roku-2

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

Wnioski można składać od 30.11.2015 r. do 30.12.2015 r.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która została już podpisana przez Prezydenta, poza regulacjami w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem wprowadziła także wiele zmian w Ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jedna ze zmian dotyczy procesu wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów.

Od roku 2016 takie decyzje będą możliwe do uzyskania po przerowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ.

Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie.

W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów.

Pozotywna opinia WIOŚ nie będzie konieczna w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Przepis będzie również dotyczył już obecnie funkcjonujących instalacji, w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zmiana tej instalacji ma charakter istotnej zmiany. Organ wydający decyzję może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany.

 

 

 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. ma wejść w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 12 grudnia 2012 r. miała zaczać obowiązywać do stycznia 2016 r.

Termin utworzenia BDO został przesunięty do 24 stycznia 2018 r. na mocy nowej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), którą 5 października podpisał Prezydent RP.

W związku z tym zasady sprawozdawczości za lata 2015 i 2016 nie ulegną zmianie i będą sporządzane i składane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Dotyczy to sprawozdań tj.

- zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
- sprawozdania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- sprawozdania z zakresu gospodarowania ZSEiE,
- sprawozdania z zakresu gospodarowania  zużytymi bateriami i akumulatorami

 

 

Na stronie Ministerstwa Środowiska zostały opublikowane Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dokument zawiera wskazówki ułatwiające samorządom sporządzanie programów ochrony środowiska.

Programy te są jedną z podstaw prowadzenia krajowej polityki ochrony środowiska. Obowiązek ich przygotowania wynika z Prawa ochrony środowiska.

Do pobrania Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

 

źródło: www.mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska przypomina, iż z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. następujące zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tracą ważność:
• zezwolenie na zbieranie odpadów,
• zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
• decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa - bez wymaganego zezwolenia.

Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

 

źródło: www.mos.gov.pl

W zakładce BIZNES i FUNDUSZE --> TRWAJĄCE KONKURSY zamieściliśmy informacje o planowanym naborze w ramach działania Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosku w ramach działania 5.3 rusza od 12.10.2015 r. do 06.11.2015 r. do godz. 15:30

 

Zapraszamy do śledzenia wpisów o aktualnych naborach.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że NFOŚiGW uruchamia nowe nabory wniosków m.in. dla samorządów na dofinansowanie projektów energooszczędnych i na rzecz OZE.

Skuteczna realizacja działań niskoemisyjnych zależy od odpowiedniego i kompleksowego planowania oraz wsparcia finansowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe nabory wniosków.

Samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą otrzymać dofinansowanie na projekty energooszczędne, związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza i rozwojem odnawialnych źródeł energii.
- Gospodarka niskoemisyjna to podstawowy element zrównoważonego rozwoju.

Naszym wspólnym celem jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zużycia energii – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

Dlatego Narodowy Fundusz przygotował kompleksową ofertę finansowania działań niskoemisyjnych, skierowaną do samorządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

- Dobrze zaplanowane i realizowane działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej przynoszą nie tylko wymierne efekty ekologiczne oraz wpływają na zmniejszenie wydatków na zaopatrzenie w energię, lecz także dają nowe impulsy do rozwoju gospodarczego - dodaje minister.

Przyjęta w tym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa) da gminom narzędzia do skutecznego ograniczenia stosowania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych.
Samorządy będą mogły określać rodzaj i jakość paliw oraz dopuszczalną emisyjność pieców. To pozwoli ograniczać tzw. niską emisję – szkodliwe zanieczyszczenia z niewielkich, rozproszonych źródeł. W tym zakresie NFOŚiGW oferuje bogaty katalog możliwości pozyskania dofinansowania.

Wymiana pieców

Dzięki unijnemu dofinansowaniu jedna trzecia gmin w Polsce już niedługo będzie posiadać strategiczny dokument - plan gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 uzyskało 827 gmin, a NFOŚiGW wypłaci im na ten cel w sumie 40,5 mln zł.

NFOŚiGW realizuje też program KAWKA, wspierający wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Na wymianę pieca lub podłączenie się do sieci ciepłowniczych można otrzymać dotację w wysokości nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie jest udzielane po połowie przez NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Pieniądze płyną do samorządów, ale ostatecznym odbiorcą mogą być m.in. osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe czy deweloperzy.

Pod koniec lipca 2015 r. ruszył trzeci nabór wniosków w programie KAWKA, do wykorzystania jest 120 mln zł. W nowym programie zmieniona została wielkość miejscowości, które mogą ubiegać się o dofinansowanie (z 10 tys. do 5 tys. mieszkańców), dzięki czemu mniejsze miasta i gminy też będą mogły skorzystać z pomocy finansowej.
Samorządy województw mogą otrzymać ponadto do 100 tys. zł na opracowanie programów ochrony powietrza. Dotacja NFOŚiGW pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków ruszył 3 sierpnia 2015 r.

Każdy samorząd, który planując budowę szpitala, przedszkola czy innego budynku użyteczności publicznej, zdecyduje się na wykonanie go w wysokim standardzie energooszczędnym, może w ramach programu LEMUR otrzymać nie tylko dotację na opracowanie dokumentacji projektowej, lecz także niskooprocentowaną pożyczkę na realizację przedsięwzięcia. NFOŚiGW przeznaczył na program LEMUR 290 mln zł.

Dom z OZE

Ograniczenie szkodliwych emisji może też dokonywać się poprzez produkcję energii z odnawialnych źródeł (OZE). W tym zakresie osoby prywatne, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z programu PROSUMENT. Zapewnia on uzyskanie niskooprocentowanych kredytów z dotacją sięgającą 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Od 3 sierpnia 2015 r. kolejne banki zainteresowane pośrednictwem w programie PROSUMENT, mogą zgłaszać do NFOŚiGW swoje wnioski. Pula do wykorzystania dla nich to obecnie 160 mln zł. Dla samorządów i wfośigw zarezerwowano 100 mln zł, a nabór rozpocznie się już 10 sierpnia 2015 r.

Do tej pory w programie PROSUMENT wojewódzkie fundusze i BOŚ Bank przyjęły 2870 wniosków, a NFOŚiGW przyznał dofinansowanie 9 gminom. Cały budżet, realizowanego do 2022 roku programu PROSUMENT, opiewa na 800 mln zł.

Osobom prywatnym NFOŚiGW oferuje także dopłaty do kredytów na budowę energooszczędnych domów. Założenie jest takie, że im większa energooszczędność, tym większa dopłata. Jej wysokość jest uzależniona od standardu energetycznego budynku. Na budowę domu pasywnego można otrzymać nawet 50 tys. zł brutto, zaś energooszczędnego – 30 tys. zł brutto. W przypadku zakupu mieszkania w budynku energooszczędnym lub pasywnym – odpowiednio 11 tys. i 16 tys. zł brutto. Dofinansowanie pokrywa część kredytu. Budżet programu to 300 mln zł.

Bonus za ekologię

Przedsiębiorcy i samorządy mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji OZE w ramach programu BOCIAN. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty wykorzystujące energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, a także wodę, biomasę czy kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła). Preferencyjne pożyczki obejmują do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a budżet programu to 570 mln zł, które NFOŚiGW planuje wykorzystać do 2023 r.

Dodatkowo małe i średnie firmy za inwestycje w redukcję zużycia energii mogą dostać dotację do 15% spłaty zaciągniętego kredytu bankowego w maksymalnej wysokości 1 mln euro. Wsparcie NFOŚiGW jest realizowane w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Od 6 lipca 2015 r. NFOŚiGW prowadzi też nabór wniosków skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi i zmniejszyć szkodliwe emisje. Z programu E-Kumulator przedsiębiorca może dostać pożyczkę od 0,5 mln zł do 90 mln zł, obejmującą do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowym bonusem jest możliwość częściowego umorzenia preferencyjnej pożyczki nawet do 20 proc. Na realizowany do 2023 r. program NFOŚiGW przeznacza 1 mld zł.

Więcej informacji na temat programów wspierających gospodarkę niskoemisyjną znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Źródło: MŚ

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uwzględniając potrzebę udziału w kreowaniu oferty programowej wszystkich jej odbiorców, zaprasza do konsultacji zmiany programu priorytetowego 2.1 - Racjonalna gospodarka odpadami.

Projekt zmian dotyczy dotychczasowej części 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

oraz nowej części 8) programu Dofinansowanie pozyskania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu.


Wszelkie uwagi, komentarze i propozycje zmian będą pomocne przy tworzeniu oferty, która będzie odpowiadała potrzebom i możliwościom odbiorców. Konsultacje zakończą się w dniu 12.08.2015 r. (środa).


Uwagi prosimy kierować jedynie w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie części 1) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie części 8).
Poniżej znajdują się projekty części programu priorytetowego oraz formularz uwag.


Pliki do pobrania:
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/699/2/czesc_1_04.08.2015_tekst_jednolity.pdf


Część 8) Dofinansowanie pozyskania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/699/2/czesc_8_dofinansowanie_pozyskania_pojazdow.pdf

W celu zgłoszenia uwag prosimy wypełnić załączony poniżej formularz
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/699/2/konsultacje-tabela.docx

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej