Dnia 12 lutego 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. 2019, poz. 256).  

Zgodnie z Rozporządzeniem wysokości zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów wynosi następująco:

1) 1500 zł - dla odpadów niebezpiecznych – z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych stanowiących oleje odpadowe i odpady niebezpieczne powstałe w wyniku przetwarzania pojazdów, części samochodowych usuniętych w trakcie naprawy, zużytych baterii i akumulatorów (również odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (również odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania).

2) 600 zł - dla następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, w tym:

a) zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
b) odpadów palnych stanowiących paliwo alternatywne oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa.

3) 400 zł - dla odpadów palnych magazynowanych selektywnie, w tym

a) papier,
b) tektura,
c) tekstylia,
d) tworzywa sztuczne, w tym folia, opony i inne odpady z gumy,
e) odpady wielomateriałowe złożone z wyżej wymienionych materiałów oraz opakowania wielomateriałowe;
f) odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem metali.

4) 400 zł - w przypadku odpadów magazynowanych przez posiadacza odpadów prowadzącego termiczne przekształcenie odpadów w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów, przeznaczonych bezpośrednio do termicznego przekształcania odpadów.

5) 300 zł - dla:

a) pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) odpadów powstałych w wyniku przetworzenia tych pojazdów, z wyłączeniem odpadów metali,
c) będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, z wyłączeniem odpadów metali,
d) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
e) odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów, z wyłączeniem odpadów metali,
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
g) odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem odpadów metali.

6) 300 zł – w przypadku olejów odpadowych.

7) 200 zł - dla odpadów palnych magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu:
a) papier,
b) tektura.

8) 30 zł - dla odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów oraz odpadów wydobywczych.

9) 1 zł – w przypadku odpadów:
a) ulegających biodegradacji będących substratami do wytwarzania lub pozostałościami z wytworzenia: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków, innego biogazu;
b) wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych.

10) 1 zł - dla odpadów z metali.

11) 300 zł - w przypadku odpadów:

a) innych niż wymienione w pkt 2-10
b) niespełniających kryteriów dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku odpadów magazynowanych w regionalnej lub podregionalnej instalacji do przetwarzana odpadów komunalnych lub punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych stawki wynoszą 35% stawek określonych powyżej.

Określone zostały założenia do obliczania zabezpieczenia roszczeń:

- jeżeli magazynowany odpad należy jednocześnie do więcej niż jednej kategorii to przyjmuje się najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii.
- odpady należące do różnych kategorii stawek są magazynowane jednocześnie, a suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów, oraz jeśli pośród tych kategorii są magazynowane odpady należące do kategorii wymienionych w punktach 1 lub 2, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród przypisanych tym kategoriom.
- jeżeli magazynowane są odpady należące do różnych kategorii, wymienionych w punktach 3-11, , a suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów, przyjmuje się najwyższą stawkę obliczeniową zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku rozporządzenia
- jeżeli magazynowane są odpady należące do różnych kategorii wymienionych powyżej, a suma maksymalna masa odpadów jest większa od największej masy odpadów, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród tych kategorii.
- jeżeli w ramach prowadzonej działalności, odpady są magazynowane w odrębnych instalacjach, odrębnych obiektach budowlanych lub ich częściach, bądź innych odrębnych miejscach magazynowania odpadów, przyjmuje się stawkę odrębnie dla każdego miejsca osobno zgodnie z powyższymi zasadami.

W Rozporządzeniu zostały wprowadzone również skróty t.j.:
- maksymalna masa odpadów- maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. b lub ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- największa masa odpadów- największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c lub ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się na stronie:


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000256/O/D20190256.pdf