Uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 52 dnia 24.11.2017 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw trafiła do Senatu, który zaproponował dodatkowe poprawki do ustawy (druk 2096 z dnia 6.12.2017 r.)

Czego dotyczą poprawki?

Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą procedury uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

W obecnym stanie prawnym wytwórca przedmiotu lub substancji powstającego w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, składa do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce ich powstawania, zgłoszenie uznania takich przedmiotów lub substancji za produkt uboczny.

Marszałek województwa uznaje produkt lub substancję za produkt uboczny w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia w formie tzw. milczącej zgody. Obecnie nie uzyskuje się decyzji administracyjnej na produkt uboczny.

Poprawki Senatu mają na celu doprecyzowanie procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przez wskazanie, że takie uznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Decyzja ma być wydana przez marszałka województwa w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W poprawkach Senatu znajduje się również zapis odnośnie już złożonych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - Wytwórca przedmiotu lub substancji, który przedłożył marszałkowi województwa zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które spowodowało uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

druk 2096 dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/