Dnia 17 stycznia 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. W lutym bieżącego roku Komisja Prawnicza poparła wątpliwości związane z brakiem wpisu oraz delegacji ustawowej odnośnie wprowadzania obowiązkowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów w trybie online. Taki zapis nie został przewidziany w ustawie o odpadach.

Ministerstwo Środowiska szukając wyjścia z sytuacji, odnalazło odpowiednią podstawę prawną w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Padła propozycja uzyskania dostępu przez WIOŚ monitoringu w czasie rzeczywistym, w trybie online dla magazynów i składowisk odpadów palnych, w przypadkach określonych w art. 9 i 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Przez zaistniałe zmiany opublikowano kolejną wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Projekt z dnia 19 lutego 2019 r. został skierowany do procedury notyfikacji. Rozporządzenie będzie analizowane przez Komisję Europejską lub inne kraje członkowskie. Prace nad rozporządzeniem mogą przez to zostać wydłużone o 3 a nawet 18 miesięcy.
W nowej wersji projektu został usunięty zapis §7, pkt 3, który dotyczył udostępniania zapisu obrazu lub jego kopii przez pracownika zatrudnionego w miejscu magazynowania lub składowania odpadów. Pozostałe zapisy zostały bez zmian, a projekt został uporządkowany jak w poprzedniej wersji z 17 stycznia 2019 r.

Projekt rozporządzenia określa:

- wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
- minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli,
- wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

W projekcie wskazano m.in.:

- obszar (powierzchnię) objętą system kontroli,
- parametry techniczne urządzeń systemu kontroli,
- rodzaj stosowanych kamer,
- sposób zapisywania i przechowywania obrazu,
- sposób udostępniania danych z monitoringu,
- sposób oznakowania miejsc objętych systemem kontroli.

Obowiązkowym monitoringiem mają zostać objęte:

-  całe powierzchnie magazynowanych lub składowanych odpadów,
- drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów,
- pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m  (bądź mniejszej niż 5 m, gdy podmiot nie posiada tytułu prawnego do pasa o szerokości 5 m).

W projekcie wskazane są również wyjątki dla magazynów i składowisk odnośnie prowadzenia monitoringu.
Obowiązkowy monitoring ujęty w projekcie dotyczy wyłącznie wytwarzania odpadów, w przypadku gdy podmiot posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Projekt nie dotyczy wytwórcy magazynującego wyłącznie własne odpady.

Treść najnowszego projektu można znaleźć pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12315902/12533576/dokument388293.pdf