Trwają prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach.

Ustawa miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku, gdyż jak można znaleźć na stronie legislacja.gov.pl Ministerstwo Środowiska wnioskuje o zastosowanie odrębnego trybu postępowania z projektem polegającego na rezygnacji z przeprowadzenia uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rezygnacji z rozpatrzenia projektu przez Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a także Komitet rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Co nowego w projekcie zmiany ustawy o odpadach:

  • Zmiana daty utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) z 24 stycznia 2018 r. na l stycznia 2019 r. (zmiana art. 238 ust. l ustawy o odpadach). Zmiana ta jest konieczna ze względu na regulację obowiązku składania sprawozdań przez przedsiębiorców za lata 2017-2018.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach składanie sprawozdań ma docelowo odbywać się przez BDO bez formy papierowej. Ze względu na nieutworzenie BDO w terminie do 24 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy nie będą mogli wykonać swojego obowiązku w odniesieniu do lat 2017--2018, wprowadzają zmiany w regule wydatkowej ze względu na brak możliwości uruchomienia środków na wydatki związane z utworzeniem BDO w 2018 r.

  • Zmiany we wzorze Karty Przekaznia odpadów

Karta przekazania odpadów dodatkowo zawierać ma następujące informacje:

  1. datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów;
  2. datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów
  3. możliwość dokonania korekty masy transportowanych odpadów przez podmiot je przyjmujący z podaniem przyczyn korekty.
  4. konieczność podawania numeru rejestracyjnego pojazdu transportującego odpad – do tej pory wymóg ten obejmował transport odpadów niebezpiecznych
  • Karta przekazania odpadów musi być wystawiana każdorazowo po przekazaniu odpadów – ustawa znosi możliwość wystawania miesięcznej KPO
  • Ewidencję odpadów będzie można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP."
  • Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu
  • Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmiany ustawy o odpadach

oraz z aktami wykonawczymi do ustawy