14 maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dwa rozporządzenia dotyczące nowych, wiążących celów w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu pozwoleniami na emisję (non-ETS) na lata 2021-2030.
Przyjęte rozporządzenia mają umożliwić spełnienie paryskiego zobowiązania klimatycznego do 2030 r. dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w stosunku do 1990 r.

 

Pierwsze uregulowanie – rozporządzenie w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. obejmuje sektory non-ETS, do których należą m.in.: budownictwo, odpady, rolnictwo i transport. Warto zaznaczyć, iż około 60 % łącznych emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej jest generowanych przez te sektory.

Podstawą do wyliczenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych było PKB na mieszkańca. Cele wynoszą odpowiednio od 0 do 40 proc. poniżej poziomów z 2005 r. Finalnym założeniem jest osiągnięcie 30-procentowego celu redukcji w odniesieniu do całej UE.
Spośród krajów Unii Europejskiej najwyższe cele - na poziomie 40 proc. ma osiągnąć Luksemburg i Szwecja.
Cel przewidziany dla Polski zalicza się do najniższych w UE i wynosi 7 proc.

Taki sam poziom redukcji jak dla Polski przyjęto dla Węgier i Chorwacji, zaś najniższe cele ustalono dla: Łotwy (6 proc.), Rumunii (2 proc.), Bułgarii (0 proc.).
Realizacja postępu w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów przez okres 2021 – 2030 r. ma zostać zapewniona poprzez krajowe ścieżki redukcji emisji dla państw członkowskich, ustalone w rozporządzeniu.

W przepisach przewidziano pomoc dla mniej zamożnych państw, w których mogą wystąpić problemy z osiągnięciem wyznaczonego celu na 2030 r., którą stanowi rezerwa bezpieczeństwa, obejmująca 105 mln ton ekwiwalentu CO2 do udostępnienia w 2032 r.
Ponadto państwa członkowskie będą mogły zachowywać, pożyczać bądź sprzedawać roczne przydziały emisji. Działania te mają ułatwić dostosowywanie się do rocznych limitów.

Druga regulacja dotyczy włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
Zwiększenie nacisku na lepszą ochronę gruntów i lasów oraz właściwe gospodarowanie nimi ma wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie UE.
Rozporządzenie przewiduje, że użytkowanie gruntów, które nie może stwarzać zagrożenia dla klimatu, ma przebiegać bez dodatkowych ograniczeń oraz biurokracji.
Warto wspomnieć, iż przepisy nie narzucają żadnych obowiązków na podmioty prywatne, rolników ani leśników.
Omówione rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdą w życie dwadzieścia dni później.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu