Zmiany w prawie

20 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2015, poz. 93).

Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

Rozporządzenie to reguluje listę odpadów jakie przedsiębiorcy mogą przekazywać osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym oraz jakie są warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne metody odzysku danego rodzaju odpadu. 

Z rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. skreślono 12 pozycji:

- 02 01 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,
- ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,
- 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,
- 02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 04 80 – Wysłodki,
- 02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
- 02 05 80 – Odpadowa serwatka,
- ex 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (z przemysłu cukierniczego),
- 16 03 06 – Organiczne odpady Inne niż wymienione  w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 19 12 01 – Papier i tektura.

 

Zapraszamy do zapoznania sięz treścią Rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/93

 

Prezydent RP 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę – Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2015 r.

Nowe rozwiązania pozwolą m.in. na:

  1. przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój;
  2. przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie;
  3. dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku.

Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie realizowanych obecnie inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia.

Odroczenie wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, umożliwi Ministrowi Energii zakończenie prac koncepcyjnych oraz legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy tzw. technicznej mającej na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału 4, w szczególności w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów (mikrowytwórców), wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy do 10 kW mocy zainstalowanej elektrycznej z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41, w szczególności możliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej.

Znowelizowana ustawa, pozwoli na jakościowe wzmocnienie i przygotowanie, tak wytwórców OZE, jak i organów administracji (Urząd Regulacji Energetyki) do nowych zasad wsparcia (w postaci systemu akcyjnego), które obowiązywać będą od 1 lipca 2016 r.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwa będzie sprzedaż nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej w mikroinstalacji po cenie stanowiącej 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE, zamiast dotychczasowych 80 proc. tej ceny.

Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE wejdą w życie korzystne dla prosumentów zasady rozliczania w okresach półrocznych energii elektrycznej. Dotyczy to wytwarzania i wprowadzania do sieci oraz w oparciu o zasady bilansowania energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji z energią elektryczną pobraną z sieci w celu zużycia na własne potrzeby w oparciu o tzw. zasady net-meteringu.

Zaproponowane rozwiązania wpłyną również pozytywnie na sytuację ekonomiczną już funkcjonujących wytwórców OZE. Pozwolą na to m.in. zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Energii dotyczące wyłączenia z 1 stycznia 2016 r. dużej hydroenergetyki (powyżej 5 MW) z systemu wsparcia OZE oraz dostosowanie, także od 1 stycznia 2016 r., zasad wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach spalania wielopaliwowego do rzeczywistych kosztów. Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o OZE instalacje te otrzymywać będą świadectwa pochodzenia, tzw. „zielone certyfikaty”, skorygowane współczynnikiem 0,5.

Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na koszt energii dla odbiorców końcowych.

źródło: http://www.me.gov.pl

 23 listopada 2015 opublikowana została Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. procedur środowiskowych. Należą do nich:

-       uchylenie obowiązku załączania decyzji środowiskowej  do wniosków o wydanie zezwoleń dla przedsięwzięć stanowiących kontynuację działalności. Do tej pory konieczne było dołączenie aktualnej decyzji środowiskowej.

-       wydłużenie okresu ważności decyzji środowiskowej z 4 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach do 10 lat

-       wprowadzenie obowiązku podawania danych autorów kart informacyjnych i raportów oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),

-       załączenie oświadczenia o spełnieniu wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego lub wykształcenia osób przygotowujących karty informacyjne, raporty OOŚ

-       uwzględnienie ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na klimat, w tym poprzez emisje gazów cieplarnianych,

-       rozszerzenie kompetencji WIOŚ o możliwość nałożenia administracyjnej kary pieniężnej od 500 do 1 000 000 zł za naruszenie warunków określonych w decyzji środowiskowych.

Pełna treść ustawy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1936

Dłuższa ważność decyzji środowiskowych oraz dłuższe konsultacje społeczne przy inwestycjach, dla których prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko - zakłada nowelizacja ustawy udostępnianiu informacji o środowisku, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, ośmiu było przeciw, a 128 wstrzymało się od głosów. Teraz ustawa trafi do wyższej izby parlamentu.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ma wdrożyć do polskich przepisów prawo UE i ułatwić proces inwestycyjny.

Mimo, iż termin wdrożenia przepisów UE mija dopiero w 2017 roku, to od początku 2017 r. wszystkie inwestycje wymagające oceny oddziaływania na środowisko będą musiały być zgodne z prawem unijnym. Oznacza to, że jeśli spóźnilibyśmy się z wdrożeniem tych przepisów, nie można byłoby się starać o współfinansowanie takich inwestycji ze środków UE.

W nowelizacji wydłuża się terminy, w których decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. Po zmianach będzie to 6 lat, a nie jak jest to teraz - 4 lata. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo będzie to 10 lat, było 6.

Nowe przepisy mają też usprawnić proces inwestycyjny. "Mamy szereg przedsięwzięć dotyczących kanalizacji, przy których z góry wiemy jakie trzeba zastosować warunki prowadzenia inwestycji, by była ona przeprowadzone zgodnie z wymogami środowiska. Do tej pory, aby móc nałożyć takie obowiązki, musieliśmy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, bo tylko decyzja w tej sprawie pozwalała na nałożenie na inwestora obowiązków" - tłumaczył wcześniej wiceminister środowiska Piotr Otawski

Nowela ma też zapobiegać konfliktowi interesów, kiedy organ wydający decyzję środowiskową np. gmina jest jednocześnie inwestorem. Kiedy gmina będzie inwestorem to decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji środowiskowych, jeżeli wyłącznym celem przedsięwzięcia są obronność i bezpieczeństwo państwa, prowadzenie działań ratowniczych, zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Nowela rozszerza także liczbę podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Są to m.in. Sejm, Senat, sądy i trybunały. Ma to zapewnić szerszy dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus (dotyczy m.in. społecznego dostępu do informacji).

Nowelizacja wydłuży także termin konsultacji społecznych (30 dni) dot. inwestycji dla których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko. W obecnych przepisach jest to 21 dni.

Przepisy zmieniają też zasady dotyczące odmowy udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Nowe regulacje w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.


źródło: PAP  

Posłowie przyjęli w środę nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawę antysmogową). Wprowadzi ona rozwiązania, które pozwolą samorządom skuteczniej dbać o jakość powietrza. 

Samorządy będą mogły m.in. za pomocą uchwały sejmiku wojewódzkiego, określić rodzaj i jakość paliw dopuszczonych do stosowania w domowych piecach. Będą mogły również wyznaczyć standardy techniczne dla tych pieców.

Zapotrzebowanie społeczne na wprowadzenie zmian usprawniających walkę ze smogiem jest ogromne, dlatego bardzo cieszę się z wyniku głosowania. Narzędzia, które oferuje ustawa, pomogą skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach i zwiększą komfort życia ich mieszkańców. Nowelizacja wpłynie też pozytywnie na zdrowie Polaków - powiedział minister środowiska Maciej Grabowski.

Minister dodał, że realizację nowych przepisów wspomogą środki pochodzące m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy oraz Unii Europejskiej. Na działania związane z poprawą jakości powietrza przewidziano ok. 12 mld zł do 2020 roku.

Według informacji Europejskiej Agencji Środowiska aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10 (pozostałe cztery miasta są w Bułgarii).

Najgorzej z polskich miast wypada Kraków, w którym limity przekroczone były przez 150 dni w roku, w Nowym Sączu przez 126 dni, w Gliwicach i Zabrzu przez 125 dni, w Sosnowcu przez 124 dni, a w Katowicach przez 123 dni.

Największym problemem dla jakości powietrza w naszym kraju jest ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Z kolei benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. Tymczasem we wszystkich kontrolowanych miastach w 2013 r. dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone zostało średnio o 500 proc.

Najwyższe stężenie B(a)P odnotowano w Nowym Sączu - limity przekroczone jedenastokrotnie, a w Głubczycach (w woj. opolskim) dziesięciokrotnie. Z kolei w czterech miastach (Kraków, Nowy Sącz, Katowice i Dąbrowa Górnicza) przekroczone zostało średnioroczne stężenie PM10.

Wyniki oceny jakości powietrza, przeprowadzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska, wskazują, że obecnie na stan jakości powietrza wpływa w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. Indywidualne ogrzewanie budynków jest odpowiedzialne za blisko 88 proc emisji pyłu PM10, transport to ponad 6 proc., a przemysł - niecałe 2 proc. (inne źródła to m.in. napływ transgraniczny czy wtórny ruch pojazdów). Przyjęte przez posłów przepisy pozwolą skuteczniej walczyć z niską emisją.

Teraz projekt ustawy antysmogowej trafi do Senatu.

mp/Serwis Samorządowy PAP

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ma wejść w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obecnie ustawa jest rozpatrywana przez Senat. 

Zmiany czekają m. in. duże sklepy (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m2). Sklepy te będą musiały nieodpłatnie przyjąć małogabarytowy ZSEiE z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt trzeba będzie uznać każdy sprzęt, którego zewnętrzne wymiary nie przekroczą 25 cm każdy.

W przypadku większych sprzętów np. pralki, czy piekarnika użytkownik będzie miał prawo oddać ten sprzęt sprzedającemu, o ile zakupi sprzęt tego samego rodzaju (też pralkę, czy piekarnik). Ważny jest zapis mówiący, że zwrot będzie mógł nastąpić w miejscu dostawy, czyli jeżeli zamówimy lodówkę z dostawą do domu, to dostawca będzie musiał od razu zabrać ze sobą naszą starą lodówkę.

Ważnym elementem jest fakt, że ustawa zabroni zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Teoretycznie ma to ograniczyć nielegalny demontaż ZSEiE w miejscach do tego nieprzystosowanych. Niekompletny ZSEiE będą mogły zbierać tylko zakłady przetwarzania, PSZOK-i oraz odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

do pobranie projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.pdf

tekst pochodzi ze strony: www.odpady-help.pl

15 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Obecnie funkcjonujący system sprawozdawczości, rejestru podmiotów i gromadzenia danych z zakresu gospodarki odpadami, stwarza istotne problemy zarówno dla samorządów, jak również dla administracji centralnej, związanej z wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospdoarce odpadami (BDO) prowadzona w formie elektornicznej ułatwić ma wykonywanie ww. obowiazków poprzez dostęp do wszystkich koniecznych formularzy sprawozdawczych w formie elektronicznej poprzez kotno indywidualne przydzielane danemu podmiotowi.

Sprowozdawczość prowadzona poprzez BAZĘ DANYCH zastąpić ma obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami obecnie prowadzony w formie papierowej.

 

Projekt rozporządzenia do pobrania: BDO

Od 27 czerwca 2015 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawoe odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, które to zastępuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21). Nowy akt prawny określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12[ramka] poza instalacjami i urządzeniami.

Do zauważalnych zmian należy rozszerzenie możliwości wykorzystania zużytych opon (kod odpadu 16 01 03) do wykorzystania jako odbijaczy, wykorzystania na placach zabaw, boiskach, w ogródkach, do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.

Do utwardzania powierzchni terenów można stosować m.in. odpady z remontów i przebudowy dróg, a pod ziemią, w górnictwie – popioły lotne z torfu i drewna czy osady nie tylko z wód kopalnianych, ale też ze zbiorników wód opadowych.

Warunki odzysku dla określonych kodów odpadów zostały szczegółowo opisane, zatem zapraszamy do zapoznania się z treścią nowego Rozporządzenia.

do pobrania rozporządzenie w sprawie_odzysku odpadów_poza_instalacjami i urządzeniami.pdf

 

 

 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. od 23 stycznia 2016 r. ma rozpocząć funkcjonowanie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwana dalej (BDO).

BDO ma zastąpić papierowe składanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Funkcjonowanie bazy ma ułatwić wykonywanie obowiązków sprawozdawczych poprzez elektroniczny dostęp do wszsytkich koniecznych formularzy sprawozdawczych poprzez konto indywidualnie przydzielane danemu podmiotowy

Z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12271454/12284396/12284397/dokument158746.pdf

Wejście w życie w/w rozporządzenia ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2016 r.

11 marca 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis pod ustawą. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Zmienia m.in. system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. 

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej