14 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się zmiany aktów prawnych z obszaru ochrony środowiska.

Zmiany dotyczą następujących dyrektyw:
⎯ o odpadach,
⎯ o składowaniu odpadów,
⎯ o odpadach opakowaniowych,
⎯ o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
⎯ o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
⎯ o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych Dyrektywą PE i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE o odpadach należy:
zmiana definicji bioodpadów (według zmienionej dyrektywy bioodpady mogą pochodzić również m.in.: z biur, hurtowni),
wprowadzenie definicji m.in.: odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, budowlanych i rozbiórkowych,
rozwinięcie i uzupełnienieprzepisów odnośnie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
⎯ dodanie zapisu dotyczącego procedury uznania przedmiotu lub substancji za produktuboczny (zgodnie ze zmienioną dyrektywą Komisja Europejska lub poszczególne kraje należące do UE mogą wprowadzać kryteria odnośnie stosowania warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny),
⎯ wprowadzenie możliwości ustanawiania kryteriów dotyczących przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu,
⎯ dodanie zapisu o mobilizowaniu przez kraje członkowskie do coraz lepszej dostępności części zamiennych i miejsc napraw oraz do darowizn artykułów spożywczych nadających się do spożycia.

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą od 1 stycznia 2025 r. obowiązkiem selektywnej zbiórki będą objęte również następujące grupy odpadów komunalnych:
• odpady tekstyliów,
• odpady niebezpieczne.
Obligatoryjność segregacji od 1 stycznia 2023 r. wprowadzono także dla bioodpadów.

W zmienionej dyrektywie o odpadach założono ponadto wzrost przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do:
• 55% do 2025 r.,
• 60% do 2030 r.,
• 65% do 2035 r.

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE o składowaniu odpadów wprowadza m.in.: obowiązek zmniejszenia do 2035 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Do najważniejszych zmian sformułowanych w dyrektywie PE i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych należy zwiększenie poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych odpowiednio do:
• 65% do 31 grudnia 2025 r.,
• 70% do 31 grudnia 2030 r.
Docelowe poziomy recyklingu podniesiono także dla materiałów opakowaniowych, które do 31 grudnia 2025 r. maja wynosić:
⎯ 75% papieru i tektury,
⎯ 70% szkła,
⎯ 70% metali żelaznych,
⎯ 50% tworzyw sztucznych,
⎯ 50% aluminium,
⎯ 25% drewna.

Zmiany w pozostałych dyrektywach zmieniających dyrektywy: o pojazdach wycofanych z eksploatacji, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach odnoszą się przede wszystkim do zadań i możliwości ustanawiania przepisów pomagających w realizacji dyrektyw, czy mobilizacji do realizowania tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym.

Źródło:  https://eur-lex.europa.eu