W artykule z dnia 14-12-2017 r. pisaliśmy o zaproponowanych przez Senat dodatkowych poprawkach do ustawy o odpadach. Poprawki Senatu dotyczyły procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, a najważniejszy zapis dotyczył, iż uznanie produktu lub substancji za produkt uboczny miałoby nastąpić w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na 10 lat przez właściwy urząd marszałkowski .

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 15 grudnia 2017 posłowie nie poparli jednak  senackich poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, tym samym zmian w procedurze uznawania produktu lub substancji za produkt uboczny, nie będzie.

Zmiana ustawy o odpadach dotyczy głównie zapisów związanych z utworzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zmian w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.

Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) powstać ma pod koniec stycznia 2018 r.

Więcej o zmianach w ustawie o odpadach w artykule z dnia 24-10-17 - http://www.ekoexpert.com.pl/ekoexpert/zmiany-w-prawie/193-zmiany-w-ustawie-o-odpadach.html