Zmiany w prawie

Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE!


Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska zaproponowano zniesienie konieczności składania marszałkowi województwa sprawozdania przez przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z wniesienia tej opłaty (tj. kiedy jej wysokość nie przekracza 800 zł/rok). Ma to ograniczyć zbędną biurokrację w przedsiębiorstwach. 


Nowa zmiana obejmuje powrót do półrocznego rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska w działach:
pobór wód, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,  składowanie odpadów. Opłaty 
składane będą do urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Projekt określa, iż opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustalana będzie na podstawie wielkości rocznej emisji, określonej w raporcie do KOBiZE. Przy czym opłaty za I półrocze byłyby wnoszone do końca lipca w wysokości połowy rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast za II półrocze trzeba byłoby zapłacić do końca lutego opłatę w wysokości należnej opłaty za cały rok kalendarzowy pomniejszonej o kwotę zapłaconą w lipcu poprzedniego roku. 


Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem propozycji powrotu do składania opłat środowiskowych w systemie półrocznym, która miałaby zostać wprowadzona od 1 stycznia 2019 r.

27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa będzie obowiązywać już z dniem 1 lipca. 

 

Treść Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw -  link

10 czerwca 2016 roku większością głosów Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W nowej ustawie znajdują się między innymi  zmiany dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, oraz zmienione  przepisy dotyczące wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE. 

Ustawa jest obecnie rozpatrywana w Senacie. 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

        Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE). Projektowany akt prawny docelowo ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2011 poz. 4). Przekształcenie podyktowane jest zmianą treści delegacji zawartej w art. 7 ust. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz treści art. 7 ust. 1 i art. 6 ust. 2, w których zawarty jest zakres raportu.
       Omawiany projekt określa szczegółowy zakres informacji, które mają być zawarte w raporcie do KOBiZE, a nie jak obecnie wzór raportu. Dodatkowo przedstawia również sposób wprowadzania raportu do bazy dla każdego przedmiotu korzystającego ze środowiska, którego obowiązek raportowania dotyczy.
      Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono ułatwienia podyktowane dla podmiotów zarejestrowanych w bazie KOBiZE, tj.:
- możliwość jednokrotnej rejestracji w Krajowej bazie podmiotu korzystającego ze środowiska, który posiada wiele zakładów zamiast konieczności rejestrowania każdego zakładu odrębnie,
- możliwość poprawiania przez KOBiZE formularzy w przypadku oczywistych pomyłek,
- rezygnację z konieczności dołączania do formularzy rejestracyjnych oryginałów albo kserokopii odpisu z KRS bądź CEIDG oraz korzystanie przez KOBiZE w procesie weryfikacji z tych rejestrów, a także możliwość składania formularzy rejestracyjnych, formularzy o uzyskanie dostępu do danych podmiotu oraz formularzy aktualizacyjnych w wersji elektronicznej w przypadku posiadania ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
- możliwość składania informacji o zakończeniu działalności w postaci elektronicznej.

Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 9 września 2016 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl

10 maja 2016 r skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak można przeczytać na stronie internetowej Sejmu projekt dotyczy "wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmiany definicji instalacji OZE, wprowadzenie nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki energetyczne."

Dnia 5 kwietnia 2016 r. do opiniowania skierowano projekt rozporządzenia w sprawie opłaty produktowej mający zastąpić obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. 2009 nr 215 poz.1672).


Uzyskany aktualnie poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów jest zbyt niski w stosunku do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U.2009 poz.1671). W 2015 r. wymagany 40% poziom nie został osiągnięty, istnieje zatem rzeczywista obawa, iż w 2016 r. i latach następnych zakładany 45% poziom zbierania również nie zostanie wypracowany. Wypełnienie wyżej wymienionych zobowiązań nakłada na państwa członkowskie dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.


Rozwiązaniem problemu mają być nowe regulacje prawne zachęcające przedsiębiorców do podjęcia działań zmierzających do rozbudowy systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Projektowane rozporządzenie zakłada zatem podniesienie obecnie obowiązujących wysokości stawek opłaty produktowej dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Ponadto wprowadzone ma zostać zróżnicowanie stawek w zależności od rodzaju zużytych baterii i akumulatorów:
- 11,00 zł/kg dla zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych,
- 12,00 zł/kg dla zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
- 11,50 zł/kg dla pozostałych rodzajów baterii i akumulatorów.


Najniższa stawka opłat dla baterii i akumulatorów ołowiowych wiąże się, zdaniem projektodawcy, z mniejszymi trudnościami w zebraniu baterii i akumulatorów ołowiowych w stosunku do baterii i akumulatorów innych niż ołowiowe.


Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2017 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl

22 marca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. z 2016, poz. 287).

Rozporzadzenie określa wymagania jakie powinien spełniać tego typu raport. Precyzuje, iż raport sporządza się w formie papierowej,  dopuszczając  też formę elektroniczną – po uprzednim uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. Opisuje również co dokładnie  powinno znaleźć się w raporcie o bezpieczeństwie – m.in.
- informacje o zakładzie, jego działalności, organizacji i systemie zarządzania
- opis instalacji zakładu, opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
- opis systemów, środków działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej
- informacje, iż prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Pełna treść rozporządzenia dostępna w linku  raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

W lutym b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Obecnie obowiązująca ustawa wygasa z końcem 2016 r. Unijna dyrektywa zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do długoterminowych strategii, których skutkiem będzie osiągnięcie do 31 grudnia 2020 określonego poziomu oszczędności energii i to zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych.
Według nowego projektu ustawy w wyniku oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii zmniejszy się zużycie i ograniczy straty podczas jej przesyłania. Poprawi się efektywność energetyczna polskiej gospodarki, konkurencyjność i stan środowiska naturalnego.
W projekcie ustawy jest rozdział o zasadach przeprowadzania audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach (mikro, mali i średni przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku). Audyty mają być przeprowadzane co 4 lata, przez niezależną od audytowanego firmę specjalistyczną. Proponowana ustawa nakłada na jednostki sektora publicznego zadania w zakresie efektywności energetycznej. Do zadań tych należeć mają np. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdu o niskim zużyciu energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. Organy władzy publicznej mają też nabywać lub wynajmować efektywne energetycznie budynki.

20 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2015, poz. 93).

Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

Rozporządzenie to reguluje listę odpadów jakie przedsiębiorcy mogą przekazywać osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym oraz jakie są warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne metody odzysku danego rodzaju odpadu. 

Z rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. skreślono 12 pozycji:

- 02 01 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,
- ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,
- 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,
- 02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 04 80 – Wysłodki,
- 02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
- 02 05 80 – Odpadowa serwatka,
- ex 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (z przemysłu cukierniczego),
- 16 03 06 – Organiczne odpady Inne niż wymienione  w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 19 12 01 – Papier i tektura.

 

Zapraszamy do zapoznania sięz treścią Rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/93

 

Prezydent RP 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę – Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2015 r.

Nowe rozwiązania pozwolą m.in. na:

  1. przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój;
  2. przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie;
  3. dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku.

Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie realizowanych obecnie inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia.

Odroczenie wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, umożliwi Ministrowi Energii zakończenie prac koncepcyjnych oraz legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy tzw. technicznej mającej na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału 4, w szczególności w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów (mikrowytwórców), wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy do 10 kW mocy zainstalowanej elektrycznej z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41, w szczególności możliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej.

Znowelizowana ustawa, pozwoli na jakościowe wzmocnienie i przygotowanie, tak wytwórców OZE, jak i organów administracji (Urząd Regulacji Energetyki) do nowych zasad wsparcia (w postaci systemu akcyjnego), które obowiązywać będą od 1 lipca 2016 r.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwa będzie sprzedaż nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej w mikroinstalacji po cenie stanowiącej 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE, zamiast dotychczasowych 80 proc. tej ceny.

Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE wejdą w życie korzystne dla prosumentów zasady rozliczania w okresach półrocznych energii elektrycznej. Dotyczy to wytwarzania i wprowadzania do sieci oraz w oparciu o zasady bilansowania energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji z energią elektryczną pobraną z sieci w celu zużycia na własne potrzeby w oparciu o tzw. zasady net-meteringu.

Zaproponowane rozwiązania wpłyną również pozytywnie na sytuację ekonomiczną już funkcjonujących wytwórców OZE. Pozwolą na to m.in. zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Energii dotyczące wyłączenia z 1 stycznia 2016 r. dużej hydroenergetyki (powyżej 5 MW) z systemu wsparcia OZE oraz dostosowanie, także od 1 stycznia 2016 r., zasad wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach spalania wielopaliwowego do rzeczywistych kosztów. Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o OZE instalacje te otrzymywać będą świadectwa pochodzenia, tzw. „zielone certyfikaty”, skorygowane współczynnikiem 0,5.

Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na koszt energii dla odbiorców końcowych.

źródło: http://www.me.gov.pl

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej