Zmiany w prawie

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zmieniona ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na ilość zmian w poniższym artykule prezentowane są jedynie zmiany wg nas istotne, ważne, mogące powodować skutek prawny i organizacyjny.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz komentarzy. W razie wątpliwości służymy pomocą.

Zmiany w dziale Definicje i zasady ogólne

Jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian jest uchylenie w art. 3 ust. 1 pkt. 5 odnoszącego się do karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentowi jakim jest - Karta informacyjna przedsięwzięcia poświęcono cały nowy art.62a.

W sierpniu została opublikowana uchwała w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. 

Jest to kontynuacja wcześniejszego planu z roku 2014 wraz z nowymi zadaniami i celami na najbliższe 6 lat.

Najnowszy plan zawiera między innymi analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, w której podano  przyczyny powstawania „dzikich‘’ wysypisk śmieci oraz zdiagnozowano problem niewystarczającego udziału odpadów selektywnie zebranych u źródła, co z kolei skutkuje zbyt małym recyklingiem. Podkreślono również wciąż niską świadomość społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami.

W nowym planie cele i kierunki działań na najbliższe lata zakładają m.in., że do 2020 50 % odpadów komunalnych ma być poddawane recyklingowi.

Obecny Krajowy plan gospodarki odpadami umożliwi  aktualizację wojewódzkich planów, które muszą być zgodne z krajowym oraz pozwoli na pozyskanie i wydatkowanie środków przeznaczonych na  gospodarkę odpadami w kwocie ok. 1,163 mld euro.

Uchwała jest dostępna na stronie Monitora Polskiego

Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE!


Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska zaproponowano zniesienie konieczności składania marszałkowi województwa sprawozdania przez przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z wniesienia tej opłaty (tj. kiedy jej wysokość nie przekracza 800 zł/rok). Ma to ograniczyć zbędną biurokrację w przedsiębiorstwach. 


Nowa zmiana obejmuje powrót do półrocznego rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska w działach:
pobór wód, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,  składowanie odpadów. Opłaty 
składane będą do urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Projekt określa, iż opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustalana będzie na podstawie wielkości rocznej emisji, określonej w raporcie do KOBiZE. Przy czym opłaty za I półrocze byłyby wnoszone do końca lipca w wysokości połowy rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast za II półrocze trzeba byłoby zapłacić do końca lutego opłatę w wysokości należnej opłaty za cały rok kalendarzowy pomniejszonej o kwotę zapłaconą w lipcu poprzedniego roku. 


Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem propozycji powrotu do składania opłat środowiskowych w systemie półrocznym, która miałaby zostać wprowadzona od 1 stycznia 2019 r.

27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa będzie obowiązywać już z dniem 1 lipca. 

 

Treść Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw -  link

10 czerwca 2016 roku większością głosów Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W nowej ustawie znajdują się między innymi  zmiany dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, oraz zmienione  przepisy dotyczące wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE. 

Ustawa jest obecnie rozpatrywana w Senacie. 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

        Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE). Projektowany akt prawny docelowo ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2011 poz. 4). Przekształcenie podyktowane jest zmianą treści delegacji zawartej w art. 7 ust. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz treści art. 7 ust. 1 i art. 6 ust. 2, w których zawarty jest zakres raportu.
       Omawiany projekt określa szczegółowy zakres informacji, które mają być zawarte w raporcie do KOBiZE, a nie jak obecnie wzór raportu. Dodatkowo przedstawia również sposób wprowadzania raportu do bazy dla każdego przedmiotu korzystającego ze środowiska, którego obowiązek raportowania dotyczy.
      Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono ułatwienia podyktowane dla podmiotów zarejestrowanych w bazie KOBiZE, tj.:
- możliwość jednokrotnej rejestracji w Krajowej bazie podmiotu korzystającego ze środowiska, który posiada wiele zakładów zamiast konieczności rejestrowania każdego zakładu odrębnie,
- możliwość poprawiania przez KOBiZE formularzy w przypadku oczywistych pomyłek,
- rezygnację z konieczności dołączania do formularzy rejestracyjnych oryginałów albo kserokopii odpisu z KRS bądź CEIDG oraz korzystanie przez KOBiZE w procesie weryfikacji z tych rejestrów, a także możliwość składania formularzy rejestracyjnych, formularzy o uzyskanie dostępu do danych podmiotu oraz formularzy aktualizacyjnych w wersji elektronicznej w przypadku posiadania ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
- możliwość składania informacji o zakończeniu działalności w postaci elektronicznej.

Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 9 września 2016 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl

10 maja 2016 r skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak można przeczytać na stronie internetowej Sejmu projekt dotyczy "wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmiany definicji instalacji OZE, wprowadzenie nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki energetyczne."

Dnia 5 kwietnia 2016 r. do opiniowania skierowano projekt rozporządzenia w sprawie opłaty produktowej mający zastąpić obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. 2009 nr 215 poz.1672).


Uzyskany aktualnie poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów jest zbyt niski w stosunku do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U.2009 poz.1671). W 2015 r. wymagany 40% poziom nie został osiągnięty, istnieje zatem rzeczywista obawa, iż w 2016 r. i latach następnych zakładany 45% poziom zbierania również nie zostanie wypracowany. Wypełnienie wyżej wymienionych zobowiązań nakłada na państwa członkowskie dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.


Rozwiązaniem problemu mają być nowe regulacje prawne zachęcające przedsiębiorców do podjęcia działań zmierzających do rozbudowy systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Projektowane rozporządzenie zakłada zatem podniesienie obecnie obowiązujących wysokości stawek opłaty produktowej dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Ponadto wprowadzone ma zostać zróżnicowanie stawek w zależności od rodzaju zużytych baterii i akumulatorów:
- 11,00 zł/kg dla zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych,
- 12,00 zł/kg dla zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
- 11,50 zł/kg dla pozostałych rodzajów baterii i akumulatorów.


Najniższa stawka opłat dla baterii i akumulatorów ołowiowych wiąże się, zdaniem projektodawcy, z mniejszymi trudnościami w zebraniu baterii i akumulatorów ołowiowych w stosunku do baterii i akumulatorów innych niż ołowiowe.


Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2017 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl

22 marca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. z 2016, poz. 287).

Rozporzadzenie określa wymagania jakie powinien spełniać tego typu raport. Precyzuje, iż raport sporządza się w formie papierowej,  dopuszczając  też formę elektroniczną – po uprzednim uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. Opisuje również co dokładnie  powinno znaleźć się w raporcie o bezpieczeństwie – m.in.
- informacje o zakładzie, jego działalności, organizacji i systemie zarządzania
- opis instalacji zakładu, opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
- opis systemów, środków działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej
- informacje, iż prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Pełna treść rozporządzenia dostępna w linku  raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

W lutym b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Obecnie obowiązująca ustawa wygasa z końcem 2016 r. Unijna dyrektywa zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do długoterminowych strategii, których skutkiem będzie osiągnięcie do 31 grudnia 2020 określonego poziomu oszczędności energii i to zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych.
Według nowego projektu ustawy w wyniku oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii zmniejszy się zużycie i ograniczy straty podczas jej przesyłania. Poprawi się efektywność energetyczna polskiej gospodarki, konkurencyjność i stan środowiska naturalnego.
W projekcie ustawy jest rozdział o zasadach przeprowadzania audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach (mikro, mali i średni przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku). Audyty mają być przeprowadzane co 4 lata, przez niezależną od audytowanego firmę specjalistyczną. Proponowana ustawa nakłada na jednostki sektora publicznego zadania w zakresie efektywności energetycznej. Do zadań tych należeć mają np. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdu o niskim zużyciu energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. Organy władzy publicznej mają też nabywać lub wynajmować efektywne energetycznie budynki.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej