24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ transport poszczególnych rodzajów odpadów powinien odbywać się w sposób zapobiegający ich zmieszanie, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów będzie przetwarzany w tym samym procesie.


Rozporządzenie dopuszcza transport odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, o ile uniemożliwiony jest ich wzajemny kontakt.


Transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który nie dopuści do ich rozprzestrzeniania się poza środek transportu, w szczególności wysypywania, pylenia i wycieków, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
Transportowane odpady ponadto powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli mogą spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
Dodatkowo zgodnie z przepisami, odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj odpadów oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane.
Nadmienionym dokumentem jest:
1) karta przekazania odpadów;
2) faktura sprzedaży odpadów;
3)podstawowa charakterystyka odpadów;
4) dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów;
5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada wyżej wymienionych dokumentów.

Od 24 stycznia pojazdy transportujące odpady będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

 

oznaczenie odpady

 

oznaczenie odpady transport

 

 

Pojazdów przewożących odpady nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.