RPO Województwa Podlaskiego ogłosiło nabory na działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Termin naboru:

23 sierpień 2018 – 24 wrzesień 2018

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

2. Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:
W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:
• rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
• dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
• inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

3. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
50 000 000,00 zł

4. Maksymalny udział środków UE:
• dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
• dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 12 000 000,00 zł

5. Minimalny wkład własny Beneficjenta:
Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji:

 https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach-2.html