Ministerstwo Gospodarki skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

Projekt rozporządzenia ma zastąpić dotychczasowo obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013 poz. 38).

Rozporządzenie to, zgodnie z art. 250 nowej ustawy o odpadach, traci swoją moc w terminie 2 lat od wejścia w życie nowej ustawy, czyli z dniem 23 stycznia 2015 r.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy dotyczące dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu. Zapisy te zostały przeniesione do nowej ustawy o odpadach, w związku z czym projektowane rozporządzenie zostało uszczuplone o te zapisy.

Projekt rozporządzenia określa:

- rodzaje odpadów obojętnych dla których podstawową charakterystykę sporządza się bez przeprowadzenia badań,

- kryteria dopuszczenia poszczególnych rodzajów odpadów do składowania na składowiskach danego typu,

- zakres badań potwierdzających spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania.

W projekcie wykreślone zostały m. in. niektóre parametry dodatkowe określane:

- dla składowisk obojętnych - polichlorowane bifenyle, 7 kogenerów,

- dla odpadów niebezpiecznych stałych, niewchodzących w reakcję do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych - wytrzymałość na ściskanie, odkształcenie osiowe, jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie (zgniatanie).

tekst pochodzi ze strony: www.odpady-help.pl