Jak podaje Instytut Chemii Przemysłowej, w dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567).

Zgodnie z zapisem art. 5 zmienionej ustawy (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) Centralny Rejestr Operatorów (CRO) zostanie dostosowany do wymogów tej ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. od dnia 23.09.2017 r.).

Najważniejsza zmiana to, iż do rejestracji w CRO zobowiązani będą operatorzy m.in. stacjonarnych urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, agregatów chłodniczych w przyczepach ciężarowych chłodniach oraz stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.

Tym samym, urządzenia będące stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierające 3 kg lub więcej F-gazów, ale po przeliczeniu zawierające poniżej 5 ton równoważnika CO2 -> będą zwolnione z obowiązku posiadania KARTY URZĄDZENIA – obecnie założone KARTY URZĄDZENIA będzie można zamknąć.

Jednocześnie w/w urządzenia, które zawierają poniżej 3 kg f-gazów, ale jednocześnie po przeliczeniu zawierają 5 ton równoważnika CO2 F-gazu lub więcej -> będą podlegały konieczności założenia KARTY URZĄDZENIA w CRO.

Zamieszczamy tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające5 tonom równoważnika CO2, które są dostępne na stornie Instytutu Chemii Przemysłowej (www.ichp.pl/F-gazy-CRO)

pdfTabele_f-gazy_rejestracja__w_CRO.pdf