Po ponad 2 latach prac nad projektem 24 października opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowania środków transportu.

Zakłada, że towary niebezpieczne można transportować razem z innymi odpadami, o ile nie będą miały ze sobą styczności. Tansport innych odpadów ma odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się ze sobą różnych rodzajów odpadów, chyba że odpady te w całości kierowane są do przetwarzania w tym samym procesie.

Transport odpadów ma przebiegać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska – nie może negatywnie wpływać na środowisko, życie lub zdrowie ludzi - zabronione jest wysypywanie , pylenie, wyciek poza środki transportu. Ograniczona ma być do minimum uciążliwość zapachowa.

W rozporządzeniu wymieniono również dokumentację jaka jest wymagana, aby potwierdzić rodzaj transportowanych odpadów tj.- karta przekazania odpadów którą określa ustawa a z dn. 14 grudnia 2012 r, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów, o której również mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w Dz.Urz. UE L190 z 12.07.2006 lub też inne dokumenty potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów, jeżeli brak jest powyżej wymienionych.

W nowym rozporządzeniu opisano dokładnie wymagania odnośnie oznakowania środków transportu odpadów. Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości z napisem „ODPADY” wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100mm i szerokości linii minimum 15 mm ma być umieszczona z przodu środka transportu. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru i wielkości napisu jeżeli na pojeździe brakuje miejsca na umieszczenie powyższej tablicy. Do transgranicznego transportu odpadów zamiast opisanego wyżej oznaczenia można stosować oznakowania tablicą koloru białego z wielką literą „A” koloru czarnego również o ściśle wyznaczonych wymiarach.

Rozporządzenie wchodzi w życie dn. 24 stycznia 2018.

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych