Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE). Projektowany akt prawny docelowo ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2011 poz. 4). Przekształcenie podyktowane jest zmianą treści delegacji zawartej w art. 7 ust. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz treści art. 7 ust. 1 i art. 6 ust. 2, w których zawarty jest zakres raportu.
       Omawiany projekt określa szczegółowy zakres informacji, które mają być zawarte w raporcie do KOBiZE, a nie jak obecnie wzór raportu. Dodatkowo przedstawia również sposób wprowadzania raportu do bazy dla każdego przedmiotu korzystającego ze środowiska, którego obowiązek raportowania dotyczy.
      Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono ułatwienia podyktowane dla podmiotów zarejestrowanych w bazie KOBiZE, tj.:
- możliwość jednokrotnej rejestracji w Krajowej bazie podmiotu korzystającego ze środowiska, który posiada wiele zakładów zamiast konieczności rejestrowania każdego zakładu odrębnie,
- możliwość poprawiania przez KOBiZE formularzy w przypadku oczywistych pomyłek,
- rezygnację z konieczności dołączania do formularzy rejestracyjnych oryginałów albo kserokopii odpisu z KRS bądź CEIDG oraz korzystanie przez KOBiZE w procesie weryfikacji z tych rejestrów, a także możliwość składania formularzy rejestracyjnych, formularzy o uzyskanie dostępu do danych podmiotu oraz formularzy aktualizacyjnych w wersji elektronicznej w przypadku posiadania ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
- możliwość składania informacji o zakończeniu działalności w postaci elektronicznej.

Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 9 września 2016 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl