Dnia 5 kwietnia 2016 r. do opiniowania skierowano projekt rozporządzenia w sprawie opłaty produktowej mający zastąpić obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. 2009 nr 215 poz.1672).


Uzyskany aktualnie poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów jest zbyt niski w stosunku do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U.2009 poz.1671). W 2015 r. wymagany 40% poziom nie został osiągnięty, istnieje zatem rzeczywista obawa, iż w 2016 r. i latach następnych zakładany 45% poziom zbierania również nie zostanie wypracowany. Wypełnienie wyżej wymienionych zobowiązań nakłada na państwa członkowskie dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.


Rozwiązaniem problemu mają być nowe regulacje prawne zachęcające przedsiębiorców do podjęcia działań zmierzających do rozbudowy systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Projektowane rozporządzenie zakłada zatem podniesienie obecnie obowiązujących wysokości stawek opłaty produktowej dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Ponadto wprowadzone ma zostać zróżnicowanie stawek w zależności od rodzaju zużytych baterii i akumulatorów:
- 11,00 zł/kg dla zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych,
- 12,00 zł/kg dla zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
- 11,50 zł/kg dla pozostałych rodzajów baterii i akumulatorów.


Najniższa stawka opłat dla baterii i akumulatorów ołowiowych wiąże się, zdaniem projektodawcy, z mniejszymi trudnościami w zebraniu baterii i akumulatorów ołowiowych w stosunku do baterii i akumulatorów innych niż ołowiowe.


Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2017 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl