W lutym b.r. Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o efektywności energetycznej. Obecnie obowiązująca ustawa wygasa z końcem 2016 r. Unijna dyrektywa zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do długoterminowych strategii, których skutkiem będzie osiągnięcie do 31 grudnia 2020 określonego poziomu oszczędności energii i to zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych.
Według nowego projektu ustawy w wyniku oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii zmniejszy się zużycie i ograniczy straty podczas jej przesyłania. Poprawi się efektywność energetyczna polskiej gospodarki, konkurencyjność i stan środowiska naturalnego.
W projekcie ustawy jest rozdział o zasadach przeprowadzania audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach (mikro, mali i średni przedsiębiorcy są zwolnieni z tego obowiązku). Audyty mają być przeprowadzane co 4 lata, przez niezależną od audytowanego firmę specjalistyczną. Proponowana ustawa nakłada na jednostki sektora publicznego zadania w zakresie efektywności energetycznej. Do zadań tych należeć mają np. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdu o niskim zużyciu energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. Organy władzy publicznej mają też nabywać lub wynajmować efektywne energetycznie budynki.