20 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2015, poz. 93).

Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

Rozporządzenie to reguluje listę odpadów jakie przedsiębiorcy mogą przekazywać osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym oraz jakie są warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne metody odzysku danego rodzaju odpadu. 

Z rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006 r. skreślono 12 pozycji:

- 02 01 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,
- ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,
- 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,
- 02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,
- 02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,
- 02 04 80 – Wysłodki,
- 02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,
- 02 05 80 – Odpadowa serwatka,
- ex 02 06 01 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (z przemysłu cukierniczego),
- 16 03 06 – Organiczne odpady Inne niż wymienione  w 16 03 05, 16 03 80,
- 16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,
- 19 12 01 – Papier i tektura.

 

Zapraszamy do zapoznania sięz treścią Rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/93