23 listopada 2015 opublikowana została Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. procedur środowiskowych. Należą do nich:

-       uchylenie obowiązku załączania decyzji środowiskowej  do wniosków o wydanie zezwoleń dla przedsięwzięć stanowiących kontynuację działalności. Do tej pory konieczne było dołączenie aktualnej decyzji środowiskowej.

-       wydłużenie okresu ważności decyzji środowiskowej z 4 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach do 10 lat

-       wprowadzenie obowiązku podawania danych autorów kart informacyjnych i raportów oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),

-       załączenie oświadczenia o spełnieniu wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego lub wykształcenia osób przygotowujących karty informacyjne, raporty OOŚ

-       uwzględnienie ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na klimat, w tym poprzez emisje gazów cieplarnianych,

-       rozszerzenie kompetencji WIOŚ o możliwość nałożenia administracyjnej kary pieniężnej od 500 do 1 000 000 zł za naruszenie warunków określonych w decyzji środowiskowych.

Pełna treść ustawy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1936