Wytwórca odpadów niebezpiecznych objętych umową ADR, który nie transportuje, nie pakuje, nie ładuje ich na pojazdy i nie wyładowuje z pojazdu wytworzonych odpadów, nie musi zatrudniać doradcy DGSA. Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA dotyczy każdego przedsiębiorstwa, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek lub rozładunek, napełnianie towarami niebezpiecznymi. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek lub rozładunek tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których Umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Artykuł 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – dalej u.p.t.n. - definiuje towar niebezpieczny jako materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. Akt u.p.t.n. określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. W sprawach nieuregulowanych w u.p.t.n., a dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, w tym m.in. środków transportu, urządzeń transportowych, a także obowiązków uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych odsyła się m.in. do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Doradca DGSA świadczy usługi w każdej firmie transportowej, która przewozi materiały niebezpieczne. Jest on odpowiedzialny za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanego z taką działalnością. Zgodnie z art. 15 u.p.t.n., uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, chyba że przewozi towary niebezpieczne w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Firma, która wprawdzie wytwarza odpady niebezpieczne w prowadzonym przez siebie procesie technologicznym, ale ich nie transportuje, bowiem korzysta w tym zakresie z usług firm zewnętrznych posiadających wymagane zezwolenia, w tym przeszkolonych kierowców w zakresie załadunku i rozładunku, nie musi zatrudniać doradcy DGSA.

 

Autor: Jerzy Janusz