W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się  Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Nowelizacja ustawy o odpadach zakłada usunięcie zapisu dotyczącego limitu udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych wraz z przepisami z nim związanymi, w tym uchylenie upoważnienia do wydania przez ministra właściwego do spraw klimatu rozporządzenia w sprawie listy spalarni.

Jest to odniesienie do pojawiających się ze strony samorządów postulatów dotyczących wprowadzenia rozwiązań umożliwiających budowę niewielkich, lokalnych spalarni odpadów. Pomysłem na tego typu spalarnie jest dodatkowo wykorzystanie ich jako lokalnych ciepłowni. Wiąże się to z likwidacją starych jednostek węglowych. Będzie to odpowiedź na lokalne zapotrzebowanie na ciepło systemowe.

Spalarnie będą miały zapewnione stałe zaopatrzenie w odpady, pochodzące z terenu samorządu (gminy, powiatu itd., w zależności od wielkości gmin występujących w obrębie spalarni). Takie rozwiązanie ma stanowić domknięcie systemu oraz alternatywę względem składowania odpadów.

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r198822907,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-oraz.html